Smaki Słowiańskiej Kuchni

Obowiązują zapisy. Koszt uczestnictwa 85 zł. Chcesz zapoznać się z kulinarnymi ustaleniami archeologów i zmierzyć się z nimi w praktyce? Nic prostszego! Wystarczy zapisać się na warsztaty, by gotując i piekąc na żywym ogniu rozpocząć swoją przygodę z pradziejową kuchnią.

Uczestnicy zajęć w żarnach rozetrą ziarno na mąkę, przygotują podpłomyki i pasty, ugotują polewkę, po czym pozwolą ocenić wszystkie wyroby swoim kubkom smakowym. Celem warsztatów jest przywrócenie pamięci o powszechnie dostępnych a od dawna zapomnianych technikach i produktach. Będzie to okazja do zgłębienia kuchni smacznej, prostej i zdrowej.

W programie:
• „Archeologia od kuchni – kuchnia w archeologii” – prelekcja połączona z prezentacją multimedialną
• Warsztaty na „żywym ogniu” – przygotowywanie potraw na otwartym palenisku
• Degustacja

Warsztaty odbędą się 12 października, godz. 11.00-15.00
Uwaga! Obowiązują zapisy.
Koszt: 85 zł.
Do pobrania na stronie: http//mshm.pl/12-pazdziernika-smaki-slowianskiej-kuchni/ – 
REGULAMIN i Karta uczestnika

 

Prowadzenie: Małgorzata Krasna-Korycińska – archeolog, muzealnik, rekonstruktor, rzemieślnik, autor książek; absolwentka i doktorantka na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, członek Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich.
Jest autorką nowatorskich poradników dla rekonstruktorów i nie tylko, które pozwalają poznać kulinaria Słowian Zachodnich i Wikingów we wczesnym średniowieczu – „Przy słowiańskim stole, czyli kulinaria wczesnego średniowiecza”, „Słowianie i wikingowie przy stole”.

 

Informacje uzupełniające dla osób chcących uczestniczyć w warsztatatach.


 

REGULAMIN WARSZTATÓW – MUZEUM SZTUK WSZELAKICH:

„Smaki słowiańskiej kuchni”

prowadzonych w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie

I. PODSTAWOWE POJĘCIA

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. Warsztatach – należy przez to rozumieć zamknięty cykl spotkań o określonym czasie trwania i ilości spotkań.
 2. Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę zapisaną na listę uczestników warsztatów.
 3. Muzeum – Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie.
 4. Organizator – Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie.
 5. Pracownik – pracownik Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie.

II. GŁÓWNE ZASADY ORGANIZACYJNE

 1. Organizatorem warsztatów jest Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie.
 2. Osobami wyznaczonymi do koordynowania warsztatów są pracownicy Działu Edukacji i Popularyzacji Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie.
 3. Warsztaty są prowadzone przez pracowników Muzeum lub osoby upoważnione.
 4. Warunkiem udziału w warsztatach jest akceptacja niniejszego Regulaminu, wypełnienie Karty uczestnika warsztatów i dostarczenie jej pracownikowi Działu Edukacji i Popularyzacji oraz wniesienie opłaty.
 5. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz innych przepisów porządkowych obowiązujących na ternie Muzeum.
 6. Powstanie grupy warsztatowej warunkuje zapisanie się określonej przez Muzeum minimalnej liczby uczestników oraz dokonanie, w wyznaczonym terminie, wpłaty pełnej kwoty za warsztaty.
 7. Zabrania się przebywania na ternie Muzeum osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających.
 8. Na terenie Muzeum obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
 9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach, uczestnik obowiązany jest niezwłocznie o tym fakcie powiadomić pracownika przed ich rozpoczęciem.
 10. Jeżeli uczestnik zrezygnuje z udziału w warsztatach do 7 dni przed ich rozpoczęciem, Muzeum zwraca 100% wpłaty.
 11. Jeżeli uczestnik zrezygnuje z udziału w warsztatach w okresie krótszym niż 7 dni przed ich rozpoczęciem, Muzeum zwraca 50% wpłaty.
 12. Po rozpoczęciu warsztatów, jeżeli uczestnik zrezygnuje z udziału w nich, Muzeum nie zwraca wpłaty.

III. MIEJSCE I CZAS WARSZTATÓW

 1. Czas trwania i terminy warsztatów ustala Muzeum.
 2. Warsztaty „Smaki słowińskiej kuchni” odbędą się 12 października 2019 roku, w godz. 11:00-15:00
 3. Warsztaty odbywają się na terenie Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie, plac Jana Pawła II 2.
 4. Z ważnych powodów Muzeum ma prawo wyznaczyć inny termin i miejsce odbywania się warsztatów, o czym uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową.

IV. PŁATNOŚCI ZA WARSZTATY

 1. Koszt 85 zł od osoby.
 2. Wysokość opłat za warsztaty jest ustalona przez Dyrektora Muzeum.
 3. Opłatę za zajęcia należy wnieść z góry 7 dni przed ich rozpoczęciem tj. do 5 października 2019 roku.
 4. Opłata za warsztaty obejmuje uczestnictwo w warsztatach oraz możliwość korzystania
  z dostarczonych przez Muzeum uczestnikom materiałów i narzędzi niezbędnych do ich przeprowadzenia.

V. NIEOBECNOŚCI I ODWOŁYWANIE WARSZTATÓW

 1. Za nieobecność na warsztatach, Muzeum nie zwraca wniesionej opłaty.
 2. Z ważnych powodów Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów lub zorganizowania zastępstwa

VI. WYPOSAŻENIE PRACOWNI

 1. Korzystanie z wyposażenia pracowni, w której odbywają się warsztaty może odbywać się wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Uczestnicy warsztatów ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu Muzeum.
 3. Uczestnika warsztatów obowiązuje dbałość o porządek w pracowni, w której odbywają się warsztaty.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Udział w warsztatach powoduje konieczność przetwarzania danych osobowych przez Muzeum. W związku z powyższym uczestnik i organizator zobowiązany jest stosować się do rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): 1) Administratorem danych osobowych jest Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy z siedzibą przy Pl. Jana Pawła II 2 w Pruszkowie. 2) Dane osobowe Autora przekazane Muzeum będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji warsztatów.  3) Muzeum nie będzie udostępniać danych innym odbiorcom.  4) Autor posiada prawo dostępu do treści swoich danych, modyfikacji, usunięcia, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 5) Uczestnik warsztatów ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa GUODO.  6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem uczestnictwa w warsztatach.

VIII. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Płatności za warsztaty można dokonać:
  1. przelewem na rachunek bankowy Muzeum: PKO SA 24 1240 6380 1111 0010 8830 1537 z dopiskiem – warsztaty 12 10 2019, imię i nazwisko uczestnika.
  2. w kasie Muzeum (plac Jana Pawła II 2 05-800 Pruszków) w poniedziałek w godzinach 8:00-16:00, od wtorku do piątku w godzinach 9:00-18:00

 


KARTA UCZESTNIKA WARSZTATÓW

w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy Pruszkowie

Nazwa warsztatów: „Smaki słowiańskiej kuchni”

Data warsztatów: 12 października 2019 roku

Uczestnik:

Imię i Nazwisko …………………………………………………………………………………

Adres ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Tel. kontaktowy ………………………………………………………………………………..

E-mail ……………………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, plac Jana Pawła II 2, 05-800 Pruszków, w ramach realizacji celów statutowych. [1]

TAK / NIE *właściwe podkreślić

Oświadczam, że zapoznałam/łem się i akceptuję zasady i program warsztatów „Muzeum sztuk wszelakich”. Informacje na stronie www.mshm.pl

TAK/ NIE *właściwe podkreślić

……………………..                                       ………………………………………………
Data                                                                                  Podpis Imię i Nazwisko

 

[1]Zgodnie z art.1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) i art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych …informujemy: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, plac Jana Pawła II2, 05-800 Pruszków. 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego porozumienia. 3) Muzeum nie będzie udostępniać danych innym odbiorcom. 4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, modyfikacji, usunięcia, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 5) Dane będą przechowywane przez 5 lat. 6) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa GUODO.) 7) Podanie danych osobowych Muzeum jest dobrowolne, ale jest warunkiem uczestnictwa w warsztatach.

Informacja prasowa – Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie