Ukochany przez Polaków Ojcze Święty!

Na jednej z odpraw KEDYWU dowiedziałem się, że jest organizowana pielgrzymka do Rzymu. Zapadła wtedy decyzja, że do “normalnej” korespondencji, którą mogę przerzucić na zachód dołączę serię naszych znaczków „Madonny Polskie” wraz z listem przewodnim dla Ojca Świętego. W moim archiwum znajduje się kserokopia tego listu. A oto jego treść.

Warszawa, 15 sierpnia 1985 roku

Ukochany przez Polaków Ojcze Święty!
Wraz ze słowami szczerej wdzięczności za modlitwy Ojca Świętego do Matki bożej w intencji naszej Ojczyzny, pozwalamy sobie przesłać znaczki pt. „Madonny Polskie”. Znaczki te zostały wykonane przez zespół do zadań specjalnych „Solidarni” RKW – Solidarność Region Mazowsze oraz drukarnię tej grupy o nazwie „Rytm”. Uznaliśmy, że znaczki o tematyce Maryjnej będą kontynuacją programu niepodległościowego naszych przodków, którzy bezgranicznie zaufali Matce Bożej już u zarania polskiej państwowości. Wizerunek Matki Bożej szczególnie silnie jednoczył Polaków od „potopu szwedzkiego”, poprzez okres Konfederacji Barskiej, czasy zaborów, dwie wojny światowe i sierpień 1980 roku, jednoczy nas i w tej chwili obecnej. Symbolem tej jedności jest seria znaczków ofiarowana Ojcu Świętemu. Druk i kolportaż możliwy był bowiem dzięki współpracy kilku pokoleń, mianowicie: byłych żołnierzy Armii Krajowej, którzy wierni złożonej przysiędze dzielą się z nami swoim doświadczeniem oraz dzieci okupacji i ich dzieci, które od wczesnych lat zmuszone są kontynuować trudny marsz do wolności pod sztandarem Matki Bożej Królowej Polski.

Na pierwszym znaczku zamieściliśmy wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej ze względu na uwarunkowania historyczne i wynikające z nich symboliczne znaczenie Tego wizerunku dla Polaków. W ten obraz „nawet taki wierzy, który w nic nie wierzy”.
Dalsze dwa miejsca zajęły wizerunki Matki Bożej, która wielu Polakom (w tym również kolegom naszej grupy) przypominają rodzinne domy w Wilnie i Lwowie. Zamieszczając na znaczkach drzeworyt Matki Boskiej z Katynia i wizerunek Matki Boskiej Akowskiej chcieliśmy wyrazić szczególną wdzięczność dla tragicznych pokoleń naszych dziadków i ojców, którzy wszczepili nam zasady umiłowania Boga i ojczyzny. Na ostatnim znaczku widnieje Matka Boża za więziennymi kratami, które dzieli smutny los swojego narodu. To jest „nasza” Matka Boska, Nadzieja obecnej polskiej konspiracji, Nadzieja Polaków. Ufając Opatrzności Bożej przesyłamy Ojcu Świętemu znaczki wraz z listem za pośrednictwem naszych starszych przyjaciół z Armii Krajowej. Pragniemy w ten symboliczny sposób zamanifestować naszą więź z Papieżem Polakiem. Zapewniamy jednocześnie Ojca Świętego o tym, że modlimy i modlić się będziemy w Jego intencji do Matki Bożej.

Życzymy Ci kochany Ojcze Święty wielu łask bożych i jednocześnie wyrażamy nadzieję, że za sprawą Matki Bożej Królowej Polski będziemy mogli powitać Ciebie znowu w Ojczyźnie.

Ukochany Ojcze Święty! Ze zrozumiałych względów nie możemy się wszyscy wyraźnie podpisać pod tym listem, ani też ujawnić nazwiska naszego przyjaciela, który razem z grupą pielgrzymów ma udać się do Rzymu. Nazwiska nasze w tym przypadku nie są ważne, ważne jest natomiast to, że stanowimy grupę wierną Bogu, Kościołowi i Polsce.

 

Na zakończenie. Podarunek wręczył porucznik Leopold Kummant ps. „Lopek”, który opowiadał po powrocie, że Ojciec Święty długo czytał list i wyjaśniał Włochom znaczenie wizerunków Matki Bożej. A przed zakończeniem spotkania podszedł do „Lopka” i dziękując za prezent powiedział, aby podziękował w Jego imieniu tym wszystkim, którzy przyczynili się do wyprodukowania tej serii.

———————————————————————————–

Od redakcji: Leopold Kummant ps. „Ryski”, „Wiktor”, „Lopek”; ur. 1920-02-25 w Petersburgu, rodzice – Edminu i Klaudia z domu Dunin-Arzamascew, zm. 1987-08-23 w Warszawie, podporucznik, nr. legitymacji AK 2322, nazwisko konspiracyjne – Wiktor Tokarski, Udział w konspiracji 1939-1944 – I Obwód “Radwan” (Śródmieście) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej – Kedyw Okręgu Warszawskiego AK – Oddział Dywersji Bojowej “DB-3″ (Kedyw-3”), od lipca 1944 r. przemianowany na pluton 1147, Oddział – I Obwód “Radwan” (Śródmieście) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej – zgrupowanie “Bartkiewicz” – 4. kompania – II pluton im. por. “Rygla” (dawny 1147 – “DB-3”), losy po powstaniu – Niewola niemiecka – jeniec Stalagu IV B/H Zeithain (obóz szpitalny – oddział Stalagu IV-B Mühlberg) nr jeniecki 305224.

 

Źródła: MPW-baza uczestników PW. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego oraz z archiwum rodzinnego Marty Skotnickiej-Karskiej.

https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/leopold-kummant,25711.html