Nabór do Rady Społecznej Pruszkowa

Prezydent Miasta Pruszkowa zgodnie z Uchwałą nr XXXIII.345.2021 Rady Miasta Pruszkowa w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Pruszkowa informuje o naborach do Rady Społecznej spośród mieszkańców Pruszkowa oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Prezydent Miasta Pruszkowa powołuje w drodze zarządzenia członków Rady Społecznej spośród:
1) pracowników Urzędu Miasta w Pruszkowie – 3 członków;
2) radnych Rady Miasta Pruszkowa – 3 członków wybranych przez Radę Miasta;
3) mieszkańców Miasta Pruszkowa – 4 członków w drodze naboru;
4) przedstawicieli organizacji pozarządowych – 3 członków w drodze naboru;
5) przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta – 1;
6) przedstawicieli Rady Seniorów – 1.

Zgodnie z § 8 pkt 3 kandydatury mieszkańców na członków Rady Społecznej muszą być poparte 30 głosami mieszkańców, a zgodnie z § 8 pkt 5 kandydaci powinni cechować się wiedzą, doświadczeniem w zakresie konsultacji lub aktywnością społeczną. Powyższe należy udokumentować w sposób możliwy do wiarygodnej weryfikacji.

Formularz listy co najmniej 30 mieszkańców popierających zgłoszone do naboru kandydatury mieszkańców oraz informacja o przetwarzaniu danych przez Urząd Miasta Pruszkowa w niniejszym procesie są do pobrania na stronie www.bip.pruszkow.pl oraz www.pruszkow.pl

Kandydaci przedstawicieli organizacji pozarządowych zgodnie z § 8 pkt 4 Uchwały nr XXXIII.345.2021 Rady Miasta Pruszkowa zobowiązani są do przedstawienia pisemnej rekomendacji od organu upoważnionego do reprezentacji. Każda organizacja ma prawo rekomendować jednego przedstawiciela.

W przypadku większej liczby kandydatów do Rady Społecznej Prezydent Miasta przeprowadzi jawne losowanie.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Miasta Pruszkowa; ul. J.I. Kraszewskiego 14/16; 05-800 Pruszków – z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru do Rady Społecznej w sprawie konsultacji społecznych” lub drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@miasto.pruszkow.pl  z tematem: „Dotyczy naboru do Rady Społecznej w sprawie konsultacji społecznych” w terminie do dnia 14 kwietnia 2021 r. do godz. 16.00 w siedzibie Urzędu lub do godz. 23.59 drogą elektroniczną.

 

Urząd Miasta Pruszkowa
WYDZIAŁ INICJATYW SPOŁECZNYCH
Referat ds. partycypacji społecznej
konsultacje@miasto.pruszkow.pl
05-800 Pruszków, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16
www.pruszkow.pl