Ekologiczne uwarunkowania dotyczące budowy drugiego toru linii WKD

Grodzisk Mazowiecki, 23 listopada 2020

Grodziskie Koło Partii Zieloni
Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Krajobrazowego Dendropolis
Oddział Ligi Ochrony Przyrody w Podkowie Leśnej
Oddział Ligi ochrony Przyrody w Milanówku

 

Pan Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
ul. Tadeusza Kościuszki 32 A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

 

Dotyczy: Ekologiczne uwarunkowania dotyczące budowy drugiego toru linii WKD

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

     my, niżej podpisani, przedstawiciele organizacji, aktywnie działających na rzecz ochrony środowiska, zwracamy się do Pana w związku z projektem Warszawskiej Kolei Dojazdowej, która przygotowuje się do budowy drugiego toru między Grodziskiem Mazowieckim a Podkową Leśną.

Przebudowa układu torowego wymaga wcześniejszej wycinki drzew na trasie inwestycji. Ze specyfikacji przetargu wynika, że wycinka obejmie 2037 drzew (w tym 537 dębów szypułkowych, 508 brzóz brodawkowych i 467 topól). Zostaną też usunięte krzewy z obszaru ponad 3350 metrów kwadratowych.

Przedstawiamy poniżej szczegółowe zestawienie:

Jako organizacje, których jednym z celów działania jest ochrona przyrody zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne są drzewa w naszym środowisku i na co dzień staramy się chronić je przed wycinkami oraz zniszczeniami. Jednak ta sytuacja jest wyjątkowa, ponieważ musimy też wziąć pod uwagę drugi aspekt sprawy – rozwój komunikacji masowej. Dzięki rozbudowie torów WKD, zwiększy się liczba połączeń m.in. między Warszawą Śródmieście, a Grodziskiem Mazowieckim. Tym samym zwiększy się ilość podróżujących transportem elektrycznym, który nie zanieczyszcza aż tak środowiska, jak codzienne dojazdy samochodem do stolicy.

Zaniepokoił nas fakt, że dokumentacja przetargowa nie wskazuje na żadne kompensacje przyrodnicze (jak np. nasadzenia zastępcze), a wiele drzew i krzewów planowanych do wycinki znajduje się na granicy planowanej przebudowy, lub w obrębie peronów WKD .

Do największych współczesnych zagrożeń środowiskowych należy zanieczyszczenie powietrza oraz susza. W powiecie grodziskim często odnotowujemy wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza, coraz mocniej odczuwamy skutki suszy. Coraz więcej inwestycji wiąże się z wycinką drzew, co pociąga za sobą ubożenie bioróżnorodności oraz naturalnego zabezpieczenia środowiska przed skażeniami, hałasem, a także skutkami suszy i powodziami. Ponadto wycinka drzew i krzewów powoduje niszczenie naturalnych lęgowisk zwierząt oraz miejsc ich żerowania.

Linia kolejowa przecina dwukrotnie obszar chronionego krajobrazu (Warszawski OChK) oraz jest położona w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu (Parów Sójek) oraz zespołu przyrodniczo-krajobrazowego (Leśny Park Miejski w Mieście – Ogrodzie Podkowie Leśnej). Rozumiemy potrzebę rozwoju gospodarczego gminy, jednak chcemy zadbać o to, aby odbywał się on w sposób zrównoważony, z właściwą dbałością o środowisko naturalne.

Biorąc powyższe pod uwagę, wspieramy plany budowy drugiej linii torów oraz modernizacji istniejącej infrastruktury Warszawskiej Kolei Dojazdowej między stacjami Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska. Uważamy, że rozwój tego połączenia stanowi ważny element przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu w powiecie grodziskim. Mamy jednak następujące postulaty w tej kwestii:

1. wzywamy do ponownej weryfikacji liczby drzew, które są planowane do wycięcia. W Załączniku nr 1 do OPZ Tom XV PB-Zieleń, wchodzącym w skład Załącznika nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), dostępnym w ogłoszeniu przetargowym opublikowanym na stronie internetowej WKD wynika, że niektóre drzewa planowane pod wycinkę znajdują się na terenie peronów stacji lub są usytuowane tuż przy granicach planowanej trasy przebudowy torów WKD. Naliczyliśmy co najmniej 81 takich egzemplarzy, nie uwzględniając krzewów. Powołując się na decyzję Burmistrza Grodziska Mazowieckiego dot. środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia z dnia 14 sierpnia 2018 r., chcielibyśmy tym samym mieć pewność, że “wycinka będzie ograniczona do niezbędnego minimum, zapewniającego bezpieczeństwo ruchu pociągów na analizowanym odcinku linii kolejowej”;

2. apelujemy o pozostawienie krzewów i rozważenie wykonania pielęgnacji arborystycznej drzew zamiast ich usuwania – w przypadkach, gdy to możliwe, zredukowania korony zgodnie ze sztuką ogrodniczą i zgodnie z obowiązującymi przepisami w tej sprawie.

3. zachęcamy do przesadzenia drzew i krzewów, gdzie tylko jest to możliwe – w tym zakresie deklarujemy chęć współpracy z Warszawską Koleją Dojazdową przy organizacji akcji społecznej z udziałem mieszkańców;

4. domagamy się, aby w przypadkach, kiedy wycinka drzew jest nieunikniona, dokonać kompensacji przyrodniczej poprzez nasadzenia zastępcze w proporcji 1:2 (wraz z pielęgnacją nasadzeń zarówno drzew, jak i krzewów) przy spełnieniu standardów obowiązujących w m.st. Warszawie (Standardy Kształtowania Zieleni Warszawy), w szczególności w odniesieniu do obwodów pni nasadzanych drzew;

5. postulujemy wykonanie planu urządzenia zieleni wzdłuż torów WKD, z nasadzeniami roślinności niskopiennej, szczególnie roślin iglastych, np. cisów i innych gatunków pożytecznych dla zwierząt. Nasadzenia takie tworzyłyby ekran akustyczny i filtr oczyszczający powietrze, a nawet, w razie śniegu, osłonę przed tworzeniem się zasp na torach. Roślinność niskopienna nie stwarzałyby zagrożenia powalenia na tory i uszkodzenia trakcji;

6. postulujemy pozostawienie pni większych wycinanych drzew w uzgodnionych miejscach aż do osiągnięcia ich naturalnego rozkładu;

7. postulujemy wykonanie pełnej inwentaryzacji wszystkich drzew i krzewów z obszaru objętego inwestycją oraz z terenów przylegających oraz o zachowanie najwyższych standardów ich zabezpieczeń podczas budowy;

8. apelujemy do Zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej oraz Urzędu Burmistrza Grodziska Mazowieckiego o uwzględnienie kwestii środowiskowych i ekologicznych przy przebudowie istniejących jedenastu peronów WKD;

9. wzywamy Samorząd Grodziska Mazowieckiego do przeprowadzenia wnikliwej i szczegółowej analizy i weryfikacji planowanej wycinki drzew i krzewów i do wniesienia wniosków do odpowiednich organów i instytucji o odstępstwa od wymogów przepisów prawnych.

Uprzejmie prosimy o odpowiedź w kwestii powyższych postulatów oraz propozycji dotyczącej planów przebudowy linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Z wyrazami szacunku,

Mirosław Kaznowski
Grodziskie Koło Partii Zieloni

Małgorzata Stępka
Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Krajobrazowego Dendropolis

Elżbieta Wolska-Zdunek
Oddział Ligi Ochrony Przyrody w Podkowie Leśnej

Maria Matuszewska
Oddział Ligi Ochrony Przyrody w Milanówku

Do wiadomości:
Pan Michał Panfil
Prezes Zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.o