Zarys historii Światowej Federacji Polskich Kombatantów

W 1970r w Warszawie w kościele na Kamionku przy ul. Grochowskiej 365 powstała tajna organizacja o nazwie KOP / Komitet Obrony Polski / zrzeszająca zakonspirowanych żołnierzy AK, NOW, BCH, WiN, NSZ, NZW. Inicjatorami KOP byli między innymi bp Zbigniew Kraszewski, bp Kazimierz Majdański, gen. pil. Stanisław Skalski, kpt. Antoni Heda-Szary, płk. Antoni Sanojca, gen. Józef Kuropieska, kpt. Kazimierz Moczarski, prof. Franciszka Ramotowska, gen. Franciszek Kamiński, więzień polityczny Edward Staniewski.

Łącznikiem na linii sztab KOP, którego komendantem był Antoni Heda-Szary a zakonspirowanymi żołnierzami /AK, NSZ, WiN, BCH, NZW/ został zaprzysiężony w lutym 1971r student socjologii Jan Marszałek ps. „Kurier”. Zadaniem łącznika było utrzymanie kontaktu i niesienie pomocy finansowej od kościoła katolickiego i KOP zakonspirowanym oficerom i żołnierzom często żyjącym w skrajnej nędzy. Drugim zadaniem „Kuriera” było rozpoznanie agentury sowieckiej w środowiskach kombatanckich, więźniów politycznych oraz kościele katolickim.

Rok 1990 to rok wielkiej niepewności dla środowisk konspiracyjnej Polski Walczącej, tym bardziej, że zakluczeni w wojsku, SB/MO członkowie KOP meldują iż inwigilacja dalej będzie trwała. W tej sytuacji Komenda Główna KOP postanowiła dalej trwać w konspiracji, a ze swej struktury wydelegowała kilkunastu oficerów do założenia w 1990r Światowej Federacji Polskich Kombatantów. Nieufność do nowych władz po 1990r potwierdziła się. Do siedziby ŚFPK były trzy włamania, zrabowano dokumenty związane z działalnością Federacji, a ostatnie czwarte włamanie było w 2001r. W pierwszym rzucie do struktur Federacji weszło 15 związków kombatanckich i więźniów politycznych reżimu niemieckiego i sowieckiego, a w roku 2006r było już 30 członków Federacji.

Statut Federacji zarejestrował w 1992r Sąd Wojewódzki w Warszawie. Statutowym celem Federacji były działania zmierzające do integracji organizacji kombatanckich w kraju i za granicą, umacnianie tradycji narodowych, wartości patriotycznych, niepodległości Państwa Polskiego, obrony praw kombatantów pogłębianie patriotyzmu w społeczeństwie wśród młodzieży i wojska, wypowiadanie się w sprawach publicznych w formie petycji do Rządu i Parlamentu RP, uczestnictwo w uroczystościach o znaczeniu narodowym współdziałając z organami państwowymi i samorządowymi.

Pierwszym Prezesem Zarządu Federacji został płk. Antoni Heda-Szary. Funkcje tą sprawował do śmierci tj. 14.02.2008r. W latach 1993 – 2008 federacja wydawała pismo /pierwotnie kwartalnik/ „WESTERPLATTE”, którego redaktorem naczelnym był dawny „Kurier” Jan Marszałek / pisarz, poeta, publicysta/. Pismo nie było dotowane, powstawało z środków własnych i darowizn członków Federacji. W 2004r Prezes ŚFPK zwrócił się do Urzędu d/s Kombatantów o dotację dla pisma „Westerplatte”, w odpowiedzi napisano, że nie spełnia wymogów stawianych przez Ministerstwo. Mimo to mamy pewność, że zostanie w polskiej historii na zawsze jako moralne świadectwo walki żołnierzy Polski Walczącej z okrogłostołowymi kolaborantami, a walczono o Polskę wolną i sprawiedliwą. Na łamach 1 numeru pisma komendant „Szary” jako pierwszy w Polsce nazwał publicznie wyprzedaż polskiego majątku narodowego cudzoziemcom „zbrodnią”, a tych co wyprzedają „zbrodniarzami”.

W latach 2008 – 2010 prezesem ŚFPK był gen. ds. Stanisław Mandykowski /ur.1919/ założyciel i prezes Związku Kombatantów Polskich w Kraju, w końcu 2010r zrezygnował z funkcji z uwagi na wiek i brak mobilności. W 2011r Funkcję prezesa ŚFPK powierzono wówczas kpt. ds. Ryszardowi Matrzakowi, wywodzącemu się ze środowiska Polskich Kombatantów w Pruszkowie. Do września 2020r w skład Zarządu Federacji wchodzili: Ryszard Matrzak – prezes, Jan Marszałek – wiceprezes, Jan Strzeżek – wiceprezes, Jan Rychner, Wojciech Fabian – sekretariat, Józef Porowski, Wojciech Paciorkowski, Tadeusz Kęczkowski, Jan Wagner – członkowie zarządu.

Raz w miesiącu członkowie Federacji spotykają się przy konkatedrze na Kamionku ul. Grochowska 365. Tutaj też w 2010 r ufundowano i odsłonięto tablicę upamiętniająca gen. Antoniego Hedę-Szarego. Członkowie ŚFPK biorą czynny udział w uroczystościach historyczno-patriotycznych w Warszawie i okolicach, są zapraszani na uroczystości organizowane w regionie kieleckim. Część członków należy do Polskich Drużyn Strzeleckich, posiada stopnie wojskowe rezerwy WP oraz PDS, pielęgnują tradycje strzeleckie, bierze udział w strzelaniu i szkoleniu młodzieży klas mundurowych.

W październiku 2020r nastąpiły zmiany w Zarządzie Federacji, z powodu rezygnacji Ryszarda Matrzaka z funkcji Prezesa Zarządu, kolejnym Prezesem Federacji został wybrany płk. ds. Wojciech Fabian, członek Polskich Drużyn Strzeleckich, Warszawskiego Towarzystwa Strzeleckiego, Pruszkowskiego Stowarzyszenia Patriotycznego w pełni oddany w działaniach na rzecz silnej Polski. Członków Zarządu Federacji uzupełniono w miejsce tych, którzy odeszli na wieczną wartę.

Opracował : W. Fabian
Pruszków, 14.11.2020r

 

 

Westerplatte : pismo Światowej Federacji Polskich Kombatantów / [red. nacz. Jan Marszałek]. – 2006, nr 1/2 = nr 44/45. – Warszawa : ŚFPK, 2006. – 29 cm. Niereg. – Numeracja pierwszego zeszytu: 1993, nr 1 (sierp.). – Przestało ukazywać się. – Adres red.: ul. Grochowska 365, 03-822 Warszawa; tel. (22) 758-54-84 ISSN 1231-3564 = Westerplatte (Warszawa) b24483369 156/2010 – https://integro.ciniba.edu.pl/integro/site/recorddetail/0192906301668