XXXI Sesja Rady Miasta Pruszkowa

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) w związku art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568), zapraszam do udziału w obradach XXXI sesji Rady Miasta Pruszkowa, która odbędzie się w dniu 17 grudnia 2020 roku o godz. 17.00 w trybie zdalnym.
Wypełniając dyspozycję art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zawiadamiam, że transmisja obrad będzie dostępna na kanale YouTube.
Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos mogą to uczynić w punkcie „Wnioski i oświadczenia radnych” dzwoniąc na numer telefonu: 692 474 020. Połączenia z numerów zastrzeżonych nie będą odbierane.

Krzysztof Biskupski

 

P R O P O N O W A N Y P O R Z Ą D E K O B R A D
XXXI SESJI RADY MIASTA PRUSZKOWA
w dniu 17 grudnia 2020 roku.

 

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 26 listopada 2020 r.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII.281.2020 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 24 września 2020 zmieniająca uchwałę Nr XIX.209.2020 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniającej uchwałę Nr XII.134.2019 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie: określenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2020 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2021-2060.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2021 rok:
a/ odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b/ odczytanie opinii komisji Rady,
c/ odczytanie uzasadnienia Prezydenta Miasta odnośnie wniosków Komisji nieuwzględnionych w projekcie budżetu,
d/ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,
e/ dyskusja,
f/ głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pruszkowa – Kwartał Porcelit – Obszar I.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Pruszków, Gminą Ożarów Mazowiecki, Gminą Michałowice, Miastem Piastów i dzielnicą Ursus m.st. Warszawy przy realizacji zadania polegającego na ponownym wyznaczeniu granic Aglomeracji Pruszków.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XIX.224.2020 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 23.04.2020 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Pruszków.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia wykonawczego pomiędzy Gminą Miastem Pruszków, Gminą Miastem Piastów i Powiatem Pruszkowskim dotyczącego współpracy przy realizacji zadania pn.: „Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Pruszków a Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie zasad prowadzenia nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Spacerowej oraz zgody na odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Ewy oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.
20. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszkowa na 2021 rok.
21. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Pruszkowa za okres od 14 listopada 2020 r. do 04 grudnia 2020 r.
22. Wnioski i oświadczenia radnych.
23. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
24. Zamknięcie obrad sesji.