Szanowni Mieszkańcy Pruszkowa

W miesiącach wakacyjnych w 2021 roku dla dzieci z pruszkowskich przedszkoli

będą zorganizowane dyżury według poniższego harmonogramu:

I turnus 1-30 lipca 2021r.
II turnus 2-27 sierpnia 2021r.

Wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny 2021r. będą wydawane w sekretariacie macierzystego przedszkola/pobierane ze strony internetowej i przyjmowane w wyznaczonym miejscu w przedszkolu w terminie do 14 lutego 2021 roku.

I turnus 1-30 lipca 2021r.
1. Przedszkole Miejskie Nr 3 , ul. Chopina 1 – tel. 758-68-32
2.Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. B. Prusa 27 – tel. 758-89-29
3. Integracyjne Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Narutowicza 20 – tel. 728-80-34
4. Przedszkole Miejskie Nr 6, ul. Hubala 1 – tel. 758-41-28
5. Przedszkole Miejskie Nr 10, ul. Chopina 13 – tel. 758-83-12
6. Przedszkole Miejskie Nr 11, ul. Hubala 2 – tel. 758-43-64
7. Przedszkole Miejskie Nr 12, ul. Andrzeja 12 – tel. 758-22-58
8. Przedszkole Miejskie Nr 15, ul. Dębowa 8 – tel. 758-88-38
9. Przedszkole Miejskie Nr 14, ul. Jasna 2 – tel. 758-20-38

II turnus 2-27 sierpnia 2021r.
1. Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Jarzynowa 21 – tel. 299-11-56
2. Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. Partyzantów 2/4 – tel. 758-60-05 w.253
3. Przedszkole Miejskie Nr 7, ul. Słowackiego 1 – tel. 758-85-53
4. Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. 3 Maja 67 – tel. 758-22-27
5. Przedszkole Miejskie Nr 9, ul. S. Moniuszki 9 – tel. 758-68-53
6. Przedszkole Miejskie Nr 13, ul. Antka 7 – tel. 758-62-01
7. Przedszkole Miejskie Nr 16, ul. Pływacka 16 – tel. 795-382-172

Wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny 2021r. będą wydawane w sekretariacie macierzystego przedszkola/pobierane ze strony internetowej i przyjmowane w wyznaczonym miejscu w przedszkolu w terminie od 1 lutego 2021 roku do 14 lutego 2021* roku.
Rodzic ma możliwość zapisania dziecka na więcej niż jeden turnus wakacyjny.
We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny rodzice/prawni opiekunowie wpisują numer dyżurującego przedszkola jako propozycję. Dla dzieci zgłoszonych będzie wskazane dyżurujące przedszkole, a pisemna informacja zostanie podana do wiadomości zainteresowanym w terminie do 2 marca 2021 roku.
Dyżurujące przedszkola będą czynne w godzinach 7:00 – 17:00
Rodzice zgłaszający dzieci na dyżur wakacyjny są zobowiązani do:
• złożenia wypełnionego Wniosku zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w terminie od 1 lutego 2021 roku do 14 lutego 2021 roku* w macierzystym przedszkolu,
• wniesienia opłaty za świadczenie usług przedszkolnych ( 1 zł. za każdą rozpoczętą, zadeklarowaną godzinę przed godz. 8:00 i po godz. 13:00) w terminie od 4 marca 2021 roku do 12 marca 2021 roku w dyżurującym przedszkolu lub przelewem na wskazany przez przedszkole nr konta (opłaty tej nie wnoszą rodzice/prawni opiekunowie dzieci 6-letnich),
• wniesienia opłaty za żywienie dziecka w terminie od 4 marca 2021 roku do 12 marca 2021 roku ( 11,00 zł. za każdy planowany dzień pobytu) – w dyżurującym przedszkolu lub przelewem na wskazany przez przedszkole nr konta.
Rodzice otrzymają w macierzystym przedszkolu informację dotyczącą przedszkola, do którego zostało skierowane dziecko wraz z informacją dotyczącą wysokości opłat i terminów ich przyjmowania w dyżurującym przedszkolu.
Niewniesienie w/w opłat w wyznaczonych terminach jest równoznaczne z rezygnacją z dyżuru. Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Placówki macierzystej lub Wydział Edukacji.
* jeżeli koniec terminu do wykonania czynności prawnej przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego (w następnym dniu roboczym).

Urząd Miasta Pruszków.