Spacer po Pruszkowskich barierach architektonicznych cd.

Przychodnia Specjalistyczna, ul. Andrzeja 23


Fot. 109.

Fot. 110.

Fot. 111.

Fot. 112.

Fot. 113.


Fot. 114.

Charakterystyka barier wraz z wytycznymi dla ich usunięcia:
1. Nieprzycinana roślinność w pasie szerokości użytkowej pochylni powoduje dyskomfort osób ją użytkujących (Fot. 109., 110.). Rekomenduje się przycięcie rosnących drzew i krzewów.
2. Stopnie schodów (Fot. 109.) nie zostały prawidłowo oznaczone: brakuje oznaczeń kontrastowych na stopniach, co jest istotne przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Zaleca się, aby krawędzie stopni zostały oznakowane pasami w jednolitym, skontrastowanym z tłem kolorze, znajdującymi się na powierzchni pionowej i poziomej stopnia.
3. Schody nie posiadają balustrady ani poręczy (Fot. 109.), co utrudnia ich pokonanie osobom z trudnościami w poruszaniu się (starszym, przewlekle chorym, poruszającym się z laską lub o kulach). Rekomenduje się wyposażenie schodów w przynajmniej dwie balustrady z poręczami; zaleca się, aby przed początkiem i za końcem poręcze zostały przedłużone o 30 cm i zakończone w sposób zapewniający ich bezpieczne użytkowanie – konieczne jest wywinięcie ich końców w dół i oznaczenie kolorem kontrastującym.
4. Brak oznaczeń kontrastowych na drzwiach szklanych (Fot. 109.) – zaleca się oznaczenie przegród i drzwi szklanych przynajmniej dwoma pasami kontrastującymi kolorystycznie z tłem, umieszczonymi na wysokości 130–140 cm (pierwszy pas), 90–100 cm (drugi pas); rekomenduje się także umieszczenie trzeciego pasa na wysokości 10–30 cm (przydatnego dla osób patrzących pod nogi). Minimalna szerokość pasów: 10 cm; w obrębie pasów mogą być umieszczone znaki, symbole lub motywy graficzne / dekoracyjne, pod warunkiem zapewnienia kontrastu na poziomie min. LRV=60 w każdych warunkach oświetleniowych.
5. Dostępne miejsce postojowe nie zostało oznaczone w sposób prawidłowy (Fot. 111.): wg przepisów prawa, wymaga się, aby cały obszar miejsca postojowego był oznaczony kolorem niebieskim.
6. Roślinność oraz samochody parkujące w obrębie wyznaczonych miejsc postojowych nawisają nad chodnikiem prowadzącym bezpośrednio do przychodni, zmniejszając tym samym jego szerokość użytkową, co może stanowić barierę dla wszystkich użytkowników przestrzeni, w szczególności osób z niepełnosprawnością wzroku (ryzyko niezauważenia pojazdu i wpadnięcia na niego) oraz osób na wózkach / z wózkami dziecięcymi (utrudnienia w minięciu się dwóch osób).
Zaleca się ograniczenie miejsc postojowych dla samochodów za pomocą wystających elementów (np. krawężników) – por. rys. 04 – i przycięcie roślinności.


7. Krawężniki prowadzące na chodnik znajdujący się bezpośrednio przy przychodni są zdecydowanie zbyt wysokie: ich wysokość to 10-12 cm, podczas gdy maksymalna wysokość nie powodująca utrudnień dla osób poruszających się na wózkach to 2 cm. Konieczne jest obniżenie krawężników (w całości lub na fragmencie – w formie rampy krawężnikowej) w rejonie dojścia do przychodni do wysokości maks. 2 cm (zalecane – 1 cm).

Przejście dla pieszych przy ul. Andrzeja 19


Fot. 115.

Charakterystyka barier wraz z wytycznymi dla ich usunięcia:
Przed przejściem dla pieszych nie zastosowano oznaczeń dotykowych (pasa ostrzegawczego), które są szczególnie istotne dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Rekomenduje się umieszczenie oznaczeń dotykowych po obydwu stronach przejścia dla pieszych: pas o szerokości 50-80 cm, w odległości 30 cm od przeszkody (krawędzi jezdni).

Ciąg al. Armii Krajowej II (pomiędzy dworcem WKD a Szpitalem)
Skrzyżowanie ul. Andrzeja / al. Armii Krajowej


Fot. 116.


Fot. 117.

Fot. 118.

Charakterystyka barier wraz z wytycznymi dla ich usunięcia:
1. Przed przejściami dla pieszych w rejonie całego skrzyżowanie nie zastosowano oznaczeń dotykowych (pasów ostrzegawczych), które są szczególnie istotne dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Rekomenduje się umieszczenie oznaczeń dotykowych) po obydwu stronach przejścia dla pieszych i innych elementów infrastruktury, które mogą kolidować z przebiegiem oznakowani dotykowych: pas o szerokości 50-80 cm, w odległości 30 cm od przeszkody (krawędzi jezdni).
2. Sygnalizacja świetlna ustawiona w jednym kierunku posiada system włączania przez użytkownika, ustawiona w drugim już nie (Fot. 117.). Nie jest to rozwiązanie konsekwentne. Ponadto, przycisk uruchamiający sygnalizację znajduje się na wysokości niewygodnej dla osób poruszających się na wózkach, niskiego wzrostu i dzieci (Fot. 118.). Wg przepisów prawa przyciski powinny być montowane na wysokości 120-135 cm nad poziomem terenu, przy czym zalecane jest stosowanie najniższych dolnych granic ze względu na komfort osób na wózkach i niskiego wzrostu.
3. Dostęp do przycisku uruchamiającego sygnalizację jest utrudniony (Fot. 116.): znajduje się on w miejscu, które nie jest dostępne dla użytkowników wózków a dla innych osób w przestrzeni nie jest wygodny.

Rekomenduje się zmianę lokalizacji przycisku uruchamiającego sygnalizację – prawdopodobnie celowe byłoby umieszczenie go na osobnej konstrukcji (w takim przypadku wysokość słupka powinna wynosić co najmniej 150 cm).