Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych (klasy 0) w szkołach podstawowych

Zapisy dzieci w wieku od 3 do 5 lat do przedszkoli w Pruszkowie będą odbywały się od 1 marca 2021 r. od godz. 8.00 do 15 marca 2021 r. do godz. 16.00, za pomocą systemu elektronicznego. Szczegółowe informacje oraz link do logowania będą zamieszczone na stronie miasta oraz na stronach każdej placówki oświatowej przed rozpoczęciem procesu rekrutacji. Wzorem lat ubiegłych rodzice maja prawo wskazania 3 przedszkoli w procesie rekrutacji. Rodzice, którzy będą mieli problem z dostępem do internetu bądź z wypełnieniem elektronicznie wniosku do rekrutacji będą mogli skorzystać z pomocy pracowników poszczególnych przedszkoli/punktów przedszkolnych.

 

Rekrutacja do pruszkowskich przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022

Rekrutacja do przedszkoli będzie przeprowadzana zgodnie z następującymi kryteriami: – kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) po 30 punktów za każde z kryteriów:
1. wielodzietność rodziny kandydata;
2. niepełnosprawność kandydata;
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

– kryteria samorządowe, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:
1. Obowiązkowe szczepienia ochronne – 8 punktów.
2. Zasiłek rodzinny – 4 punkty.
3. Praca zawodowa obojga rodziców/ samotnego rodzica/ prawnego opiekuna – 2 punkty.
4. Podatek odprowadzany w Gminie Miasto Pruszków – 3 punkty dla każdego z rodziców.
5. Rodzeństwo dziecka w placówce wskazanej na pierwszym miejscu – 8 punktów.
6. Dochód na osobę w rodzinie dziecka – 1 punkt.

Ww. kryteria określa załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII.342.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz
w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu – dane kryterium nie będzie uwzględnione przez komisję rekrutacyjną.
Dzieci 6-letnie (z rocznika 2015), które nie uczęszczały do przedszkoli miejskich oraz placówek niepublicznych pozyskanych w ramach konkursów będą przyjmowane do szkół podstawowych na terenie Miasta Pruszkowa. Dzieci te nie będą rekrutowane elektronicznie,
a na podstawie wniosku papierowego złożonego w danej szkole.
W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych niż liczba miejsc w przedszkolach miejskich, Miasto Pruszków ogłosi konkurs, aby pozyskać dodatkowe miejsca wśród niepublicznych placówek przedszkolnych.
Szczegółowych informacji na temat rekrutacji będą udzielali:
• dyrektorzy pruszkowskich placówek oświatowych,
• pracownicy Wydziału Edukacji pod nr telefonów: 735-87-52, 735-87-32.

https://www.pruszkow.pl/oswiata/edukacja/aktualnosci-edukacja/harmonogram-rekrutacji-w-roku-szkolnym-2021-2022-do-publicznych-przedszkoli-oraz-do-klas-i-szkol-podstawowych/

Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz do klas I szkół podstawowych
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków oraz do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych pozyskanych w ramach otwartych konkursów na prowadzenie zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.

https://www.pruszkow.pl/przypiete/warunki-przyjmowania-dzieci-do-zlobkow-miejskich-w-pruszkowie-w-2021-2022-2/

Warunki przyjmowania dzieci do Żłobków Miejskich w Pruszkowie w 2021/2022.
Rekrutacja dzieci do żłobków obejmuje dzieci od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia. Zapisy za pomocą systemu elektronicznego będą odbywały się od 01 marca 2021 r. od godz. 8.00 do 15 marca 2021 r. do godz. 16.00. Rodzice mają do wyboru jedną z trzech placówek. Rodzice bądź opiekunowie prawni w terminie do 15 marca 2021 r. są zobowiązani wydrukowany wniosek, który został zarejestrowany w systemie podczas elektronicznej rekrutacji, złożyć w placówce w miejscu wyznaczonym przez Dyrektorów. Do wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające kryteria naboru. Jest to warunek konieczny do wzięcia udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzice dzieci już uczęszczających do żłobków składają:
„Deklarację o kontynuowaniu opieki żłobkowej” w terminie od 12 lutego 2021 r. od godz. 8.00 do 19 lutego 2021 r. do godz. 16.00 .
Jedynie w przypadku zmiany placówki ww. dzieci podlegają ponownie procedurze rekrutacji. Do placówek przyjmowane są dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) są zameldowani / mieszkają na terenie Miasta Pruszkowa (dokument potwierdzający miejsce zameldowania/zamieszkania rodziców i kandydata). Kryteria przyjęcia dziecka do żłobka. Każdemu z kryteriów przypisana jest określona liczba punktów oraz wymienione zostały niezbędne dokumenty potwierdzające ich spełnianie.

 

Za stroną: https://www.pruszkow.pl/oswiata/edukacja/