REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU Tygodnika Podwarszawskie Życie Pruszkowa.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Wydawcą portalu internetowego www.PodwarszawskieZyciePruszkowa.pl wydawanego dawniej pod tytułem „Życie podwarszawskie – Życie Pruszkowa, dwutygodnik niezależny” z prawem do jego używania jest Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 9 grudnia 2014 r. pod numerem KRS 0000532412, REGON 360278038, NIP 5342501009, z siedzibą w Pruszkowie (05-804), ul. Rzeckiego 5/16, zwanym Wydawcą.

2. Portal internetowy www.PodwarszawskieZyciePruszkowa.pl jest serwisem informacyjnym, promującym wartości narodowe i katolickie, polską rodzinę ,tradycję i kulturę, dostarczającym informacje, komentarze, analizy oraz opinie w wersji elektronicznej, audio, wideo, zdjęć, infografiki, rysunków a także miejscem wymiany opinii i informacji pomiędzy użytkownikami (forum internetowe).

3. Wszelkie prawa do wydawanego portalu internetowego Podwarszawskie Życie Pruszkowa zastrzeżone są na rzecz Wydawcy, a prawa do jego poszczególnych elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Wydawcy lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały – na podstawie współpracy z Wydawcą – są udostępniane na stronach portalu internetowego Wydawcy.

4. Cały portal jak i jego fragmenty oraz szata graficzna podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo autorskie i o prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych, ustawy 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz innym przepisom prawa polskiego i międzynarodowego.

5. Korzystając z Portalu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, oraz że go w pełni akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

§ 2. SŁOWNICZEK.

1. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z całości lub tylko z części portalu internetowego należącego do Wydawcy; w wieku powyżej 13 lat, przesyłając wiadomość, zdjęcie lub film, maila przesłanego na adres mailowy wskazany w portalu.

2. Materiał – wszelkie treści tekstowe, wideo, audio, zdjęcia, graficzne oraz inne treści w formie linku do strony lub pliku o określonych parametrach publikowane w portalu Podwarszawskie Życie Pruszkowa przez Wydawcę;

3. Link do strony – odnośnik przekierowujący do strony internetowej, na której zamieszczony jest materiał.

4. Portal – cały portal lub element składowy (zakładka serwisu), umożliwiające Użytkownikom przesyłanie wiadomości, zdjęć i filmów oraz ich publikację w szczególności na portalu Podwarszawskie Życie Pruszkowa.

5. Administrator – osoba lub osoby, które w imieniu i na rzecz Wydawcy na bieżąco zarządzają treściami publikowanymi na portalu;

6. Treści publikowane – materiały oraz komentarze na forum publikowane lub umieszczane na portalu.

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU.

1.Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do portalu www.PodwarszawskieZyciePruszkowa.pl jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.

2. Korzystanie z materiałów lub ich części opublikowanych na portalu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do Materiałów lub baz danych w nich zawartych.

3.Użytkownik ma prawo do korzystania z materiałów w ramach dozwolonego użytku opisanego w ustawie o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w innych przepisach.

4. Użytkownik nie może w szczególności:

a. zwielokrotniać materiałów i umieszczać ich w innych serwisach internetowych lub udostępniać osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza użytkiem dozwolonym przewidzianym prawem;

b. umieszczanie odesłań do portalu www.PodwarszawskieZyciePruszkowa.pl w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów;

c. zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;

d. rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania.

5. Użytkownik ma prawo do zamieszczania odnośników (aktywny link), prowadzących do Materiałów opublikowanych na portalu, na kontach portali społecznościowych, innych stronach internetowych, portalach pod warunkiem podania źródła. Zabrania się zamieszczania odnośników na stronach internetowych naruszających prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

6. Użytkownik ma prawo do swobodnego przedstawiania informacji, opinii, komentarzy lub innych wypowiedzi o treściach zawartych w Materiale na forum internetowym dostępnym w portalu.

7. Dostęp do forum może wymagać zalogowania i podania hasła.

8. Odpowiedzialność za treść informacji i opinii publikowanych na forum ponosi wyłącznie Użytkownik.

9. Opinie na forum nie mogą być sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego. Zwłaszcza niedopuszczalne są opinie, które:

a. naruszają prawa osób trzecich;

b. są wulgarne lub nieprzyzwoite;

c. nakłaniają do przemocy, nienawiści rasowej, religijnej, płciowej lub w inny sposób są naganne i rażące;

d. są reklamą.

10. W przypadku wypowiedzi opisanych w ust. 9 Administrator ma prawo do ich usunięcia. W przypadku nagminnego, rażącego postępowania przez Użytkownika Administrator może zablokować na stałe jego dostęp do forum.

§ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA.

1. W granicach dopuszczalnych przez prawo, przy poszanowaniu uprawnień przysługujących konsumentom, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) sposób korzystania z portalu przez Użytkowników i skutki korzystania z portalu,

b) treść i formę dostarczanych do zamieszczenia materiałów oraz za prawdziwość treści i danych,

c) niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach portalu,

d) utratę materiałów zamieszczonych w portalu spowodowaną awarią sprzętu, dysfunkcją Internetu, działaniem osób trzecich lub ich usunięciem przez Administratora na podstawie przepisów Regulaminu lub przepisów prawa,

2. Administrator zastrzega sobie prawo do:

a) okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach (zwłaszcza z przyczyn technicznych), portalu lub jego części bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników. Usługodawca zapewnia, że planowane prace techniczne przeprowadzane będą zwłaszcza w godzinach nocnych, w taki sposób, aby powodowały możliwie najmniejszą uciążliwość dla Użytkowników,

b) natychmiastowego skasowania każdego materiału bez uprzedniego powiadomienia, w wypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu,

c) natychmiastowego skasowania każdego materiału, co do którego istnieje podejrzenie, że może on naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich,

d) skasowania, w sytuacjach wyjątkowych, nie zawinionych przez Administratora, całej zawartości portalu.

3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w portalu były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, jednak nie może tego w pełni zagwarantować. W związku z tym Usługodawca, w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym zagwarantowaniu praw konsumenta, nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje z tytułu indywidualnych decyzji Użytkownika podjętych na podstawie informacji dostępnych w Serwisie.

4. W granicach dopuszczalnych przez prawo i przy poszanowaniu praw konsumenta, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia szkód po stronie Użytkownika, wynikających z korzystania z portalu lub brakiem takiej możliwości, utraty danych Użytkownika w systemie, opóźnienia w przesłaniu danych, spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w funkcjonowaniu portalu, spowodowanymi przez czynniki niezależne od Usługodawcy. Przy czym do czynników niezależnych od Usługodawcy zalicza się w szczególności:

a) przyczyny technologiczne związane z funkcjonowaniem Serwisu

b) przyczyny technologiczne wynikające z awarii transmisji lub łączy telefonicznych, również międzynarodowych

c) obciążenia łączy oraz nieprawidłowości w działaniu operatorów krajowych i zagranicznych lub brak dostępu do sieci wymienionych operatorów

d) przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz awarie urządzeń technicznych

e) inne okoliczności wynikające z nieprawidłowego działania dostawców usług oraz operatorów telekomunikacyjnych

f) siłę wyższą, rozumianą jako nagła, niespodziewana przyczyna zewnętrzna, niezależna od działań Usługodawcy

g) konieczne przerwy eksploatacyjne, remontowe oraz inne przerwy o charakterze technicznym,

h) okoliczności wynikające z awarii urządzeń lub oprogramowania Użytkownika,

§ 5. WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne – wydawca „Tygodnika Podwarszawskie Życie Pruszkowa” odpowiada za przetwarzanie danych w cyfrowej wersji Tygodnika oraz zobowiązuje się do ich wykorzystania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

§ 6. KONTAKT Z WYDAWCĄ.

1. Użytkownik może przekazać Wydawcy swoje opinie oraz pytania dotyczące portalu oraz uwagi dotyczące ewentualnego naruszenia praw autorskich.

2. Przekazanie opinii, uwag oraz pytań Użytkownik dokonuje poprzez wpisanie swojego adresu poczty elektronicznej oraz podanie imienia, nazwiska i kodu pocztowego w formularzu kontaktowym oraz akceptację niniejszego regulaminu i postanowień polityki prywatności.

3. Przesłanie opinii, uwagi lub pytania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Wydawcę danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania kontaktu z Dostawcą. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie „Polityka prywatności”.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

2. Użytkownik zobowiązuje się aby dostarczane materiały i zawarte w nich treści co, do których ma tytuł prawny (w szczególności majątkowe prawa autorskie obejmujące prawo do publikowania i rozpowszechniania w sieci Internet), są wolne od wad prawnych, a publikacja i rozpowszechnianie tych treści nie narusza prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich. Użytkownik oświadcza, że ma świadomość, że publikowanie lub rozpowszechnianie treści kopiowanych, kompilowanych, zamieszczanie streszczeń, skrótów etc. wymaga respektowania osobistych praw autorskich twórców i może go narazić na odpowiedzialność cywilną statuowaną przez odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego lub ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83, ze zmianami).

3. W razie wątpliwości co do zasad korzystania z Portalu skontaktuj się z Wydawcą: www.podwarszawskie-zycie-pruszkowa.pl.

 

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a po dniu 25 maja 2018 r do art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne jako administrator danych osobowych (Pruszków, ul. Rzeckiego 5/16, mail: redakcja@podwarszawskie-zycie-pruszkowa.pl, tel. (+48 663131051), moich danych osobowych. Zgodnie z art. 13 RODO oświadczam, że zostałem poinformowany, iż istnieje prawo do żądania od PSP dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Jak również, że archiwizacja przekazywanych materiałów prasowych, w tym zawierających dane osobowe jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi m.in. Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U.1983 nr 38 poz.173 z poźn. zm.). Przepisy w tym zakresie określają m.in. sposób postępowania z dokumentami oraz klasyfikację i ich okres archiwizacji”. Podanie danych jest dobrowolne.