Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania

Jesteś świadkiem lub ofiarą zakłócania publicznego wykonywania aktu religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowego lub bezczeszczenia i dewastowania świątyń?

Dowiedz się w jaki sposób reagować na przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania.

Gotową ulotkę możesz pobrać: Informator Prawny Fidei Defensor – Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania

WOLNOŚĆ SUMIENIA I RELIGII
Art. 31 ust. 2 zd. 1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej “Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych”.
Art. 53 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej “Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii”. “Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie”
Wolność sumienia i religii to kluczowe dla całego systemu praw i wolności swobody konstytucyjne zagwarantowane każdemu bez względu na płeć, światopogląd czy rasę. Wolność wyznania jest chroniona przez prawo międzynarodowe, w tym przez Europejską Konwencję Praw Człowieka. Wolność ta przejawia się m.in. poprzez swobodę wyrażania poglądów opartych na przekonaniach religijnych. Wolność wyznania oznacza także prawo do uzewnętrzniania – w tym publicznie – swego wyznania m.in. poprzez uprawianie kultu religijnego.

PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WOLNOŚCI SUMIENIA I RELIGII
Art. 195. Kodeksu karnego “Kto złośliwie przeszkadza publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.
Art. 196. Kodeksu karnego “Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”
Na podstawie powyższych przepisów ochronie prawnej podlegają uczucia religijne oraz prawo wykonywania aktów religijnych każdego związku wyznaniowego w Polsce.

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POCIĄGNIĘCIA DO ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ SPRAWCY PRZESTĘPSTW PRZECIWKO WOLNOŚCI SUMIENIA I RELIGII
W przypadku zaobserwowania zachowań stanowiących lub zmierzających do popełnienia przestępstwa masz prawo do:
1) dokumentowania zdarzeń oraz zebrania jak największej grupy świadków;
2) powiadomienia Policji o zdarzeniach, które noszą znamiona przestępstwa.

ZATRZYMANIE OBYWATELSKIE
Kodeks postępowania karnego pozwala każdemu, bez względu na relacje ze sprawcą, pochodzenie, obywatelstwo, rasę, na zatrzymanie osoby, która dopuściła się czynu zabronionego pod groźbą kary.

WARUNKI:

1) ujęcie na gorącym uczynku, czyli w trakcie popełnienia przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa;

2) pościg za przestępcą powinien być rozpoczęty od razu po popełnieniu przestępstwa;

3) zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości. Osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce policji!!

SPOŁECZNY OBOWIĄZEK ZAWIADOMIENIA O PRZESTĘPSTWIE
Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego społeczny obowiązek zawiadomienia organów ścigania o przestępstwie, spoczywa na każdej osobie fizycznej, która dowiedziała się o popełnieniu przestępstwa. Obowiązek ten jest ograniczony do przestępstw ściganych z urzędu.

ZAWIADOMIENIE STOWARZYSZENIA FIDEI DEFENSOR
Jeśli jesteś świadkiem lub oarą zakłócania publicznego wykonywania aktu religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowego lub dewastowania i profanacji miejsc kultu lub pomników możesz zgłosić te zdarzenia do Stowarzyszenia Fidei Defensor, które zapewnia bezpłatną pomoc prawną i wsparcie w zakresie przeciwdziałania przestępczości przeciwko wolności sumienia i wyznania.

O Fidei Defensor
Stowarzyszenie Fidei Defensor (dawniej Stowarzyszenie Nowy Koliber) jest organizacją pozarządową, która od 2012 roku prowadzi działalność m.in. w zakresie zapewnienia dostępności do nieodpłatnej profesjonalnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Stowarzyszenie realizuje projekty w obszarze pomocy prawnej pro bono a także w zakresie niesienia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz przedsięwzięcia związane z zapobieganiem przestępczości.

Do Najważniejszych Celów Organizacji Należy:
– Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
– Działanie na rzecz poszanowania w przestrzeni publicznej, życiu społecznym oraz w działalności organów państwowych oraz samorządowych duchowego dziedzictwa Narodu Polskiego, wielowiekowej kultury polskiej oraz wartości chrześcijańskich.
– Działania służące zapobieganiu naruszeń wolności i swobody wyznania.
– Działania służące zapobieganiu dyskryminacji lub prześladowaniu chrześcijan ze względu na wyznanie i wyznawane wartości.
– Działalność na rzecz poszerzania świadomości prawnej obywateli, nabywania wiedzy z zakresu przepisów prawa oraz umiejętności ich stosowania.
– Działalność polegająca na udzielaniu pomocy prawnej pro bono.
– Udzielanie pomocy, w tym zwłaszcza pomocy prawnej, psychologicznej, psychiatrycznej, materialnej i organizacyjnej osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

https://fideidefensor.pl/informator/

Pliki do pobrania:
Poniżej umieszczone są pliki tekstowe z wzorami
“Zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa”,
które kierowane są do prokuratury.
Wzór pisma do prokuratora wersja 1
Wzór pisma do prokuratora wersja 2
Poniżej umieszczony jest poradnik odnośnie właściwego złożenia
“Zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa”.

Informator-Prawny-Fidei-Defensor

Za stroną: https://fideidefensor.pl/2020/10/29/informator-prawny-przestepstwa-przeciwko-wolnosci-sumienia-i-wyznania/