Pruszkowskie bariery architektoniczne ciąg dalszy.

Kontynuujemy wędrówkę w ciąg ul. Kraszewskiego / Ewy / Andrzeja

Miejsce postojowe w obrębie dworca WKD

 

Fot. 96.

Charakterystyka barier wraz z wytycznymi dla ich usunięcia:

Miejsce postojowe prawidłowo oznaczone znakiem pionowym oraz kolorem niebieskim, brakuje jednak oznaczenia poziomego P-24 (wymaganego przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, pkt 5.2.9.2). Rekomenduje się uzupełnienie brakujących elementów oznaczenia.

Przejścia dla pieszych w rejonie dworca WKD

Fot. 97.

Fot. 98.

Fot. 99.

Fot. 100.

Charakterystyka barier wraz z wytycznymi dla ich usunięcia:

Przejście zlokalizowane pomiędzy przystankiem autobusowym a wejściem na peron wraz z wejściem na peron (Fot. 97., 98.)

Lokalizacja obniżonych korytek odwodnieniowych (Fot. 97.) z zagłębieniem w szerokości przejścia dla pieszych stanowi barierę dla użytkowników wózków a także osób z wózkami dziecięcymi czy osób z problemami w poruszaniu się. Różnica wysokości pomiędzy chodnikiem a korytkiem oraz korytkiem a jezdnią zdecydowanie przekracza poziom 2 cm, który uznaje się za wygodny dla pokonania przez użytkownika wózka. Na wysokości przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych, jeśli w sąsiedztwie występuje urządzenie ściekowe, w szczególności obniżone korytko odprowadzające wodę opadową, rekomendowane jest stosowanie korytka bez zagłębienia (jako wzór nawierzchni) lub nie stosowanie ich w ogóle.

Zlokalizowane w osi przejścia słupki zapobiegające parkowaniu / wjazdowi samochodów (Fot. 98.) mogą stanowić barierę dla osób z niepełnosprawnością wzroku – umieszczenie ich w przebiegu pasa pieszego może być dezorientujące a nawet niebezpieczne, jeśli słupek nie zostanie w porę zauważony. Zdecydowanie zaleca się ograniczanie lokalizowania słupków w przebiegu ciągu pieszego.

Przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kraszewskiego / ul. Pawiej (Fot. 99)

Pas ostrzegawczy zlokalizowany został zbyt blisko przejścia dla pieszych a jego przebieg został przerwany. Jest to rozwiązanie niedopuszczalne: najważniejsza jest konsekwencja w umieszczaniu oznaczeń dotykowych (zarówno w kwestii kształtu faktury, jej rozmieszczenia, szerokości całego pasa, jak i konsekwentnego rozmieszczania oznaczeń w obrębie jednego skrzyżowania) oraz nieprzerywanie oznaczeń dotykowych, szczególnie faktury ostrzegawczej (faktura ta ostrzega przed potencjalnym niebezpieczeństwem). Oznaczenia powinny mieć odpowiednią szerokość (pas 50-80 cm) i znajdować się 30 cm przed przeszkodą, o której ostrzegają. Zdecydowanie rekomenduje się umieszczenie oznaczeń dotykowych (zgodnych z powyższymi wytycznymi) po obydwu stronach przejścia dla pieszych.

Przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kraszewskiego / ul. Lipowej (Fot. 100)

Pas ostrzegawczy zlokalizowany został zbyt blisko przejścia dla pieszych a jego przebieg został przerwany. Jest to rozwiązanie niedopuszczalne: najważniejsza jest konsekwencja w umieszczaniu oznaczeń dotykowych (zarówno w kwestii kształtu faktury, jej rozmieszczenia, szerokości całego pasa, jak i konsekwentnego rozmieszczania oznaczeń w obrębie jednego skrzyżowania) oraz nieprzerywanie oznaczeń dotykowych, szczególnie faktury ostrzegawczej (faktura ta ostrzega przed potencjalnym niebezpieczeństwem). Oznaczenia powinny mieć odpowiednią szerokość (pas 50-80 cm) i znajdować się 30 cm przed przeszkodą, o której ostrzegają. Zdecydowanie rekomenduje się umieszczenie oznaczeń dotykowych (zgodnych z powyższymi wytycznymi) po obydwu stronach przejścia dla pieszych .

Ciąg pieszy w sąsiedztwie budynku przy ul. Kraszewskiego 7

Fot. 101.

Fot. 102.

Charakterystyka barier wraz z wytycznymi dla ich usunięcia:

Schody, wykończone betonową palisadą i nieoznaczone w sposób kontrastowy / fakturowy mogą stanowić niebezpieczeństwo dla użytkowników przestrzeni, szczególnie – osób z niepełnosprawnością wzroku, mających problemy z percepcją i skupieniem uwagi. Elementy tego rodzaju mogą powodować ryzyko potknięcia.

Krawędzie schodów nie zostały oznaczone w sposób kontrastowy, co znacząco zwiększa ryzyko potknięcia / spadnięcia ze schodów, szczególnie u osób z niepełnosprawnością wzroku (słabowidzących).

Schody nie posiadają balustrady ani poręczy, co w znaczny sposób może utrudniać poruszanie się po nich szczególnie osobom z problemami w chodzeniu, starszym, mającym problemy z utrzymaniem równowagi.

Zaleca się wymianę stopni schodów na bardziej dostępne i przyjazne: stopnie o prostym przebiegu, wykończone za pomocą elementów liniowych (np. stopnie betonowe zamiast palisady) i oznaczone w sposób kontrastowy; wyposażone w balustradę z poręczą.

Pochylnia wykonana na schodach, złożona z dwóch pasów przedzielonych stopniami, nie zapewnia dostępności dla osób poruszających się na wózkach oraz osób z wózkami dziecięcymi. Rozstaw dwóch osobnych biegów pochylni nie koniecznie odpowiada rozstawowi kół wózków (wózków różnego typu) a nachylenie jest zdecydowanie zbyt strome, pochylnia nie posiada również poręczy.

Konieczna jest likwidacja istniejącej i wykonanie nowej pochylni, o spadku zgodnym z wytycznymi prawa budowlanego, wyposażonej w obustronne poręcze i spełniającej wymagania i wytyczne dla pochylni.

Komenda Powiatowa Policji

Fot. 103.

Charakterystyka barier wraz z wytycznymi dla ich usunięcia:

Osoba poruszająca się na wózku lub osoba z wózkiem dziecięcym, aby dostać się do wnętrza, musi skorzystać z podnośnika schodowego, który uruchamiany jest przez pracownika obiektu. Przycisk wezwania pracownika oraz informacja o nim nie są widoczne – zasłania je roślinność. Jest to sytuacja niedopuszczalna: koniecznym jest zapewnienie pełnego dostępu do przycisku oraz informacji o nim.

Przejście dla pieszych przy ul. Ewy 3

Fot. 104.

Charakterystyka barier wraz z wytycznymi dla ich usunięcia:

Krawężnik przy przejściu dla pieszych jest zdecydowanie zbyt wysoki: jego wysokość to ok. 12 cm, podczas gdy maksymalna wysokość nie powodująca utrudnień dla osób poruszających się na wózkach to 2 cm (!)  Konieczne jest obniżenie krawężników w rejonie przejść dla pieszych do wysokości maks. 2 cm (zalecane – 1 cm).

Przejście dla pieszych (skrzyżowanie ul. Ewy / Pasażerskiej)

Fot. 105.

Charakterystyka barier wraz z wytycznymi dla ich usunięcia:

Krawężniki przy przejściach dla pieszych – zbyt wysokie i w złym stanie technicznym – stwarzają bariery dla osób z trudnościami w poruszaniu (poruszających się na wózkach, o kulach, z chodzikami) oraz osób z niepełnosprawnością wzroku i problemami z zachowaniem równowagi.

Rekomenduje się wymianę krawężników na nowe – tam, gdzie jest to niezbędne, szczególnie w rejonie przejść dla pieszych.

W rejonie przejść dla pieszych należy montować krawężniki obniżone, o wysokości maksymalnej 2 cm (tam gdzie to możliwe – 1 cm).

Chodnik przy budynku – ul. Andrzeja 26 i 26 a

Fot. 106.

Fot. 107.

Fot. 108.

Charakterystyka barier wraz z wytycznymi dla ich usunięcia:

Przeszkody: konstrukcja ażurowych schodów, przenośna reklama, a także elementy wystające – stopnie schodów (Fot. 106., 107.), mogą stanowić barierę dla osób poruszających się na wózkach lub o kulach oraz osób z wózkami dziecięcymi a także – wszystkich tych użytkowników przestrzeni, którzy mają problemy w poruszaniu się (w tym osób starszych czy osób z niepełnosprawnością wzroku). Wszystkie te elementy znacząco zawężają szerokość użytkową ciągu pieszego, pojawiają się w przestrzeni w sposób chaotyczny i niespodziewany.

Zaleca się likwidację elementów wystających (również tych znajdujących się przy ścianach budynków) oraz wprowadzenie zakazu umieszczania w szerokości przejścia pieszego reklam przenośnych. Rekomenduje się również kontrastowe oznaczenie elementów konstrukcyjnych ażurowych schodów znajdujących się w szerokości użytkowej ciągu pieszego.

Stopnie w złym stanie technicznym (Fot. 108.), nieoznaczone w sposób kontrastowy / fakturowy mogą stanowić niebezpieczeństwo dla użytkowników przestrzeni, szczególnie – osób z niepełnosprawnością wzroku oraz osób mających problemy z percepcją i skupieniem uwagi. Elementy tego rodzaju mogą powodować ryzyko potknięcia. Krawędzie schodów nie zostały oznaczone w sposób kontrastowy, co znacząco zwiększa ryzyko potknięcia / spadnięcia ze schodów, szczególnie u osób z niepełnosprawnością wzroku (słabowidzących).

Stopnie nie posiadają balustrady ani poręczy, co w znaczny sposób może utrudniać poruszanie się po nich szczególnie osobom z problemami w chodzeniu, starszym, mającym problemy z utrzymaniem równowagi.

Zaleca się wymianę stopni na nowe, bardziej dostępne i przyjazne, w dobrym stanie technicznym, oznaczone w sposób kontrastowy i wyposażone w balustradę z poręczą.

Pochylnia (Fot. 108.) wykonana na schodach nie zapewnia dostępności dla osób poruszających się na wózkach oraz osób z wózkami dziecięcymi: nachylenie jest zdecydowanie zbyt strome, pochylnia nie posiada również poręczy. Konieczna jest likwidacja istniejącej i wykonanie nowej pochylni, o spadku zgodnym z wytycznymi prawa budowlanego, wyposażonej w obustronne poręcze.

Ciąg dalszy nastąpi.