Pruszkowskie bariery architektoniczne cd.

Po kilku miesiącach wracamy do tematu barier architektoniczno – infrastrukturalnych dla osób z niepełnosprawnością na terenie Pruszkowa.

Autorzy opracowania z roku 2017:
Paulina Tota – Fundacja Polska Bez Barier, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, paulina@polskabezbarier.org
Maciej Augustyniak – Fundacja Polska Bez Barier, maciek@polskabezbarier.org

Przedstawione w opracowaniu wytyczne oparto na rozwiązaniach uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i dostępności dla wszystkich użytkowników i użytkowniczek, w tym:
 osób z ograniczeniami w poruszaniu się,
 osób z ograniczeniami sensorycznymi,
 osób z ograniczeniami psychicznymi i umysłowymi,
 użytkowników wózków,
 osób z wózkiem dziecięcym,
 osób starszych,
 osób niskiego lub wysokiego wzrostu,
 dzieci,
 kobiet w ciąży,
 osób otyłych,
 osób z obciążeniem (np. z bagażem).

Przedstawiona w opracowaniu charakterystyka barier architektoniczno-infrastrukturalnych obejmuje 101 obiektów / fragmentów przestrzeni powiatu Pruszkowskiego. Dla każdego z nich szczegółowo określono zarówno bariery, jak i propozycje wytycznych dla ich usunięcia. Na końcu opracowania umieszczono także wnioski z przeprowadzonych badań oraz spis bibliografii i dokumentów referencyjnych, mogących być przydatnymi w procesie usuwania barier oraz określania ogólnych standardów i wytycznych dostępności dla całego Powiatu Pruszkowskiego.

—————————————————————-

Rejon Parku Potulickich

Przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Bolesława Prusa / ul. Tadeusza Kościuszki / wejścia do Parku Potulickich

Fot. 73.

Fot. 74.

Charakterystyka barier wraz z wytycznymi dla ich usunięcia:

1. Pas ostrzegawczy znajduje się w odległości ok. 30 cm przed przeszkodą (jezdnią), jednak ma zdecydowanie zbyt małą szerokość: szerokość pasa mniejsza niż 50 cm może sprawić, że pas nie będzie zauważony (osoba niewidoma przekroczy go, wkraczając na jezdnię). Zaleca się wykonywanie pasów o szerokości 50-80 cm. Konieczne jest stosowanie na terenie całego miasta takich samych rozwiązań (niedopuszczalne jest wykonywanie pasów o szerokości jednej płyty przy jednych przejściach dla pieszych i pasów o szerokości dwóch płyt przy innych).

2. Z uwagi na rodzaj materiałów / użytych elementów podczas użytkowania poszczególne elementy chodnika (kostka brukowa, pasy ostrzegawcze) straciły pierwotną barwę. W efekcie pas ostrzegawczy nie jest skontrastowany w sposób wystarczający w stosunku do nawierzchni sąsiadujących.

Zaleca się używanie takich materiałów, lub też utrzymywanie ciągów pieszych w takim stanie, który zapewni kontrast kolorystyczny LRV na poziomie co najmniej 30 w każdych warunkach.

3. Na przejściu dla pieszych rekomenduje się wprowadzanie sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej wraz z towarzyszącą jej sygnalizacją wibracyjną. Zaleca się stosowanie sygnalizacji świetlnej bez wzbudzania oraz stosowanie sygnalizacji wyposażonej w automatyczna detekcję pieszych.

Rekomenduje się także, aby sygnalizacji przejścia dla pieszych towarzyszyła informacja dotykowa, składająca się z wypukłych symboli, odwzorowujących przekraczaną jezdnię i ruch pojazdów (liczbę pasów ruchu, azyle dla pieszych, torowiska, przystanki itp.). Wszystkie informacje dotykowe powinny być umieszczone na obudowie przycisków wzbudzania sygnalizacji, obudowach sygnalizatorów wibracyjnych lub jako odrębne tabliczki 27.

27. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, zał. 3. Szczegółowe warunki techniczne dla sygnałów drogowych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późn. zm.), rozdz. 3.3.5.2 i 3.3.5.4.

Urząd Stanu Cywilnego, plac Jana Pawła II

Fot. 75.

Charakterystyka barier wraz z wytycznymi dla ich usunięcia:

1. Budynek Urzędu Stanu Cywilnego nie posiada dostępnego wejścia dla osób poruszających się na wózkach: brak pochylni, dźwigu osobowego lub podnośnika sprawia, że z korzystania z obiektu wykluczona jest część mieszkańców gminy. Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, każdy obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach […] 28.

28. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.), art. 5, ust. 1, p. 4.

Należy również pamiętać, że konieczność zachowania wytycznych konserwatorskich nie może być powodem ograniczania dostępności do budynków i przestrzeni osobom z niepełnosprawnością. Walory historyczne nie powinny stanowić przeszkody dla uzyskania dostępności obiektu – przykład stanowić mogą rozwiązania stosowane w krajach zachodnich (np. pełna dostępność Muzeum Luwru). Rekomenduje się wprowadzenie pochylni lub dźwigu osobowego lub podnośnika, zapewniającego dostęp do budynku osobom poruszającym się na wózku.

2. Stopnie schodów nie zostały prawidłowo oznaczone: brakuje oznaczeń kontrastowych na wszystkich trzech stopniach (w przypadku biegu schodów o trzech stopniach należy oznaczyć wszystkie trzy stopnie, nie tylko pierwszy i ostatni), co jest istotne przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Zaleca się, aby krawędzie stopni zostały oznakowane pasami w jednolitym, skontrastowanym z tłem kolorze, znajdującymi się na powierzchni pionowej i poziomej stopnia.

3. Schody nie posiadają balustrady ani poręczy, co utrudnia ich pokonanie osobom z trudnościami w poruszaniu się (starszym, przewlekle chorym, poruszającym się z laską lub o kulach). Rekomenduje się wyposażenie schodów w przynajmniej dwie balustrady z poręczami; zaleca się, aby przed początkiem i za końcem poręcze zostały przedłużone o 30 cm i zakończone w sposób zapewniający ich bezpieczne użytkowanie – konieczne jest wywinięcie ich końców w dół i oznaczenie kolorem kontrastującym. Zaleca się także, aby balustrady były pełne, lub o prześwitach nie przekraczających 20 cm (por. rys. 07.).

Rys. 07.

Ciąg ul. Mikołaja Kopernika

Dostępne miejsca postojowe w ciągu ul. Mikołaja Kopernika

Przy Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II

Fot. 76.

Fot. 77.

Przy budynku mieszkalnym – ul. Kopernika 7

Fot. 78.

Fot. 79.

Przy pawilonie handlowym

Fot. 80.

Przy budynku mieszkalnym – ul. Lipowa 8

Fot. 81.

Charakterystyka barier wraz z wytycznymi dla ich usunięcia:

1. Miejsce postojowe zlokalizowane przy Gimnazjum nr 4 (Fot. 76, 77.) ma prawidłowe wymiary i zostało prawidłowo oznaczone, nie posiada jednak wygodnego zejścia / zjazdu z poziomu chodnika na poziom miejsca postojowego. Krawężnik znacznie przekracza dopuszczalne 2 cm.

Konieczne jest wykonanie w sąsiedztwie dostępnego miejsca postojowego rampy krawężnikowej (zgodnej z wytycznymi rys. 05).

rys. 05

2. Miejsce postojowe zlokalizowane przy budynku mieszkalnym (ul. Kopernika 7 – Fot. 78, 79.) nie zostało prawidłowo oznaczone. Poza znakiem pionowym (D-18 „parking”) wraz z tabliczką T-29, wymaga się, aby cały obszar miejsca postojowego był oznaczony kolorem niebieskim 29.

29 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, zał. 3. Szczegółowe warunki techniczne dla sygnałów drogowych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późn. zm.), § 52

Miejsce postojowe nie posiada również wygodnego zejścia / zjazdu z poziomu chodnika na poziom miejsca postojowego. Krawężnik znacznie przekracza dopuszczalne 2 cm. Konieczne jest wykonanie w sąsiedztwie dostępnego miejsca postojowego rampy krawężnikowej (zgodnej z wytycznymi rys. 05).

3. Miejsce postojowe zlokalizowane przy pawilonie handlowym (Fot. 80.) nie zostało prawidłowo oznaczone. Poza znakiem pionowym (D-18 „parking”) wraz z tabliczką T-29, wymaga się, aby cały obszar miejsca postojowego był oznaczony kolorem niebieskim 30.

30 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, zał. 3. Szczegółowe warunki techniczne dla sygnałów drogowych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późn. zm.), § 52

4. Miejsce postojowe przy budynku mieszkalnym (Fot. 81.) , nie posiada jednak wygodnego zejścia / zjazdu z poziomu chodnika na poziom miejsca postojowego. Krawężnik znacznie przekracza dopuszczalne 2 cm.

Konieczne jest wykonanie w sąsiedztwie dostępnego miejsca postojowego rampy krawężnikowej (godnej z wytycznymi rys. 05).

5. Miejsce postojowe zlokalizowane przy pawilonie handlowym (Fot. 80.) posiada dobrze wyprofilowaną rampę krawężnikową – zaleca się zastosowanie analogicznego rozwiązania dla pozostałych miejsc postojowych.

Rampa krawężnikowa

Charakterystyka barier wraz z wytycznymi dla ich usunięcia:

1. Rampa krawężnikowa (Fot. 82.) nie została wykonana prawidłowo: zaokrąglone elementy mogą stanowić zagrożenie, szczególnie dla osób poruszających się na wózkach, z wózkami dziecięcymi oraz osób mających trudności w utrzymywaniu równowagi i poruszaniu się (poruszających się o kulach, z chodzikami), niosą bowiem ryzyko ześlizgnięcia się kół wózka, potknięcia lub zsunięcia się stopy. Rampa nie jest też oznaczona a jej barwa oraz pozostałości wcześniejszych oznaczeń sprawiają, że może nie zostać zauważona przez osoby z niepełnosprawnością wzroku.

Zaleca się układ rampy krawężnikowej zgodnej z wytycznymi rys. 05, z oznaczeniem dotykowym i kontrastowym.

Fot. 82.

Przejście dla pieszych (skrzyżowanie ul. Mikołaja Kopernika / ul. Hubala)

Fot. 83.

Fot. 84.

Charakterystyka barier wraz z wytycznymi dla ich usunięcia:

1. W ramach jednego pasa ostrzegawczego zastosowane zostały dwa rodzaje płyt fakturowanych: różniące się do siebie kolorem i rozstawem oznaczeń dotykowych. Jest to rozwiązanie niedopuszczalne: najważniejsza jest konsekwencja w umieszczaniu oznaczeń dotykowych (zarówno w kwestii kształtu faktury, jej rozmieszczenia, szerokości całego pasa, jak i konsekwentnego rozmieszczania oznaczeń w obrębie jednego skrzyżowania). Faktura ta ostrzega przed potencjalnym niebezpieczeństwem, dlatego też musi być łatwa do rozróżnienia. Jeśli z uwagi na zużycie elementów konieczna jest ich wymiana, należy zadbać o stosowanie analogicznych rozwiązań, szczególnie w kwestii rozstawu faktury na płytach.

2. Oznaczenia znajdują się zbyt blisko przeszkody, o której ostrzegają: pas powinien znajdować się 30 cm przed przeszkodą.

Koniecznym jest wprowadzenie oznaczeń jednego rodzaju, zlokalizowanych w odpowiedniej odległości od przejścia dla pieszych.

Przejście dla pieszych (skrzyżowanie ul. Mikołaja Kopernika / ul. Lipowej)

Charakterystyka barier wraz z wytycznymi dla ich usunięcia:

1. Krawężnik przy przejściu dla pieszych jest zbyt wysoki – zdecydowanie przekracza 2 cm (maksymalna wysokość nie powodująca utrudnień dla osób poruszających się na wózkach i z wózkami dziecięcymi). Zaleca się obniżenie krawężników w rejonie przejść dla pieszych do wysokości maksymalnej 2 cm (rekomendowane – 1 cm).

2. Przejście dla pieszych nie zostało oznaczone fakturą ostrzegawczą, co jest istotne dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Zaleca się oznaczenie przejścia dla pieszych fakturą ostrzegawczą. Oznaczenia powinny mieć odpowiednią szerokość (pas 50-80 cm) i znajdować się 30 cm przed przeszkodą, o której ostrzegają. Oznaczenia powinny być również skontrastowane kolorystycznie w stosunku do sąsiednich nawierzchni.

Fot. 85.

Ciąg ul. Lipowej

Nawierzchnia chodnika w przebiegu ul. Lipowej

Fot. 86.

Fot. 87.

Charakterystyka barier wraz z wytycznymi dla ich usunięcia:

1. Nawierzchnia chodnika wzdłuż ul. Lipowej nie jest utrzymana w dobrym stanie technicznym: liczne naprawy, polegające na uzupełnianiu braków asfaltem skutkują powstaniem nawierzchni nierównej, mogącej powodować trudności w poruszaniu się, szczególnie wśród użytkowników wózków, osób z wózkami dziecięcymi, poruszających się o kulach lub mających problemy z utrzymaniem równowagi. Nierówna i utrzymana w złym stanie technicznym nawierzchnia stwarza też zagrożenie dla osób z niepełnosprawnością wzroku (ryzyko potknięcia).

Rekomenduje się remont i wymianę nawierzchni chodnika na nową, równą i o właściwościach antypoślizgowych (również w warunkach zawilgocenia / zamoczenia).

2. Krawężniki przy przejściach dla pieszych – zbyt wysokie i w złym stanie technicznym – stwarzają bariery dla osób z trudnościami w poruszaniu (poruszających się na wózkach, o kulach, z chodzikami) oraz osób z niepełnosprawnością wzroku i problemami z zachowaniem równowagi.

Rekomenduje się wymianę krawężników na nowe – tam, gdzie jest to niezbędne, szczególnie w rejonie przejść dla pieszych.

W rejonie przejść dla pieszych należy montować krawężniki obniżone, o wysokości maksymalnej 2 cm (tam gdzie to możliwe – 1 cm).

 

Redakcja: W następnym odcinku pokażemy – rejon dworca WKD – ul. Książąt Mazowieckich – fragment ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego.