Najważniejsze fragmenty sesji Rady Powiatu z dnia 26 czerwca 2018 r

Wniosek o udzielenie absolutorium jest rozpatrywany przez radę powiatu. Rada powiatu podejmuje stosowną uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium. Uchwałę tę rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu (w tym przypadku ustawowy skład rady wynosi 27 osób = bezwzględna większość to 14 osób).

Uchwała rady powiatu w sprawie nieudzielenia zarządowi absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu.

Rada powiatu rozpoznaje sprawę odwołania zarządu z przyczyny na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi absolutorium.

Po zapoznaniu się ze stosownymi opiniami oraz z uchwałą regionalnej izby obrachunkowej w sprawie uchwały rady powiatu o nieudzieleniu zarządowi absolutorium, rada powiatu może odwołać zarząd większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.