Kongres poradnictwa

Kongres Poradnictwa na rzecz spójnego systemu poradnictwa w Polsce

11 czerwca 2019 roku w Auli Politechniki Warszawskiej odbędzie się Kongres Poradnictwa. Wydarzenie z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy i wicepremiera Piotra Glińskiego ma na celu integrację i nawiązanie dialogu pomiędzy przedstawicielami zawodów i organizacji świadczących usługi poradnicze. Wspólnej refleksji poddane zostaną standardy i możliwości współpracy podmiotów świadczących poradnictwo prawne, obywatelskie, psychologiczne, rodzinne, konsumenckie, zawodowe oraz prozdrowotne.

Usługi poradnicze świadczone są w Polsce w dużym rozproszeniu. Nadszedł moment, aby wspólnie zastanowić się, jak powinien funkcjonować docelowy, zintegrowany system wsparcia dla obywateli, w którym poradnictwo ze wszystkich obszarów będzie dostępne w formie „usługi pierwszego kontaktu”, a następnie uzupełniane innymi usługami, odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb i problemów – mówi Zofia Romaszewska, Doradca Prezydenta RP.

Uchwalona w 2018 roku z inicjatywy Prezydenta RP nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zwiększyła dostępność poradnictwa prawnego, a także poradnictwa obywatelskiego i mediacji przedsądowych. Inicjatywa pokazała, że warto kontynuować ten trend i zapewnić łatwiejszą dostępność poradnictwa także z innych obszarów. Krokiem w tym kierunku jest skierowany przez Prezydenta RP do Sejmu projekt ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Jego ideą jest integrowanie we wspólnotach samorządowych różnych usług społecznych, w tym poradnictwa, aby zapewnić na poziomie lokalnym kompleksowość i ciągłość wsparcia wszystkim zainteresowanym mieszkańcom.

Podczas Kongresu, w ramach trzech paneli dyskusyjnych, rozpoczną się prace w trzech obszarach tematycznych: stworzenie zintegrowanego systemu informacji o dostępnych usługach poradniczych ze wszystkich obszarów, uruchomienie programu wsparcia ze środków publicznych organizacji świadczących usługi poradnicze oraz uzgodnienie wspólnych ponadbranżowych standardów profesjonalnego poradnictwa. Prace podjęte na Kongresie będą kontynuowane w zespołach roboczych i zakończą się przygotowaniem konkretnych rozwiązań. W ten sposób Kongres Poradnictwa będzie stanowić pierwszy krok w stronę stworzenia spójnego systemu poradnictwa w Polsce.
Organizatorami i uczestnikami przedsięwzięcia, obok Prezydenta RP, i wicepremiera Piotra Glińskiego, jest również kierownictwo KPRP, doradcy Prezydenta RP, członkowie NRR, przedstawiciele i eksperci Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, przedstawiciele: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Zdrowia, Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, samorządu terytorialnego, Konwentu ROPS.

W Konferencji udział wezmą także praktycy poradnictwa – przedstawiciele instytucji i organizacji prowadzących usługi poradnicze, w tym poradnictwo specjalistyczne – zarówno podmiotów ogólnopolskich (w tym organizacji sieciowych i infrastrukturalnych), jak i działających lokalnie, przedstawiciele samorządów prawniczych.

 

Więcej informacji o wydarzeniu: https://www.prezydent.pl/kancelaria/kongres-poradnictwa/

Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, tel. +48 22 695 21 48,
e-mail: KongresPoradnictwa@prezydent.pl