Jak Pruszków wydaje fundusze europejskie?

Informacja prasowa

30 września 2021 r.

Jak wydajemy fundusze europejskie? Ponad 657 mln zł z UE w subregionie warszawskim zachodnim

Mazowsze jest na ostatnim etapie wydatkowania funduszy z Unii Europejskiej. Do tej pory udało się zaangażować już 93 proc. środków. W subregionie warszawskim zachodnim podpisane zostały w sumie 573 umowy. Wartość projektów to ponad 1 mld zł, z czego wsparcie z UE przyznane przez samorząd Mazowsza wyniosło ponad 657 mln zł.
Do tej pory władze województwa podpisały już 5,5 tys. umów na realizację projektów w ramach RPO WM 2014-2020. Wkład UE wynosi już niemal 8 mld zł. – Dzięki funduszom europejskim nasz region w ostatnich latach rozwija się dynamicznie i stabilnie. Te środki pozwalają nie tylko na realizację milionowych inwestycji w infrastrukturę, edukację czy rozwój przedsiębiorstw, ale miały także ogromne znaczenie w trakcie pandemii COVID-19 – mówi marszałek Adam Struzik.

Na co pozyskaliśmy pieniądze?
W subregionie warszawskim zachodnim najwięcej dofinansowanych działań dotyczy obszaru innowacji i przedsiębiorczości – 253 podpisane umowy na 71 mln zł wsparcia, edukacji – 64 umowy na 34 mln zł oraz gospodarki niskoemisyjnej – 62 umowy na aż 275 mln zł.
W dalszej kolejności znalazły się projekty związane z działalnością badawczo-rozwojową – 56 umów na 58 mln zł, wspieraniem włączenia społecznego i walką z ubóstwem – 50 umów na 45 mln zł, gospodarką przyjazną środowisku – 28 umów na 49 mln zł, wzrostem e-potencjału – 26 umów na ponad 50 mln zł, rozwojem rynku pracy – 26 umów na ponad 43 mln zł oraz jakością życia – 8 podpisanych umów na ponad 32 mln zł.
– Samorządy, ale też inne podmioty z subregionu warszawskiego zachodniego aktywnie korzystają z możliwości finansowych jakie daje Unia Europejska. Część projektów jest jeszcze na etapie realizacji, ale w wielu przypadkach mieszkańcy już mogą korzystać z efektów dofinansowanych działań – powiedziała Elżbieta Szymanik, Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Kto najskuteczniejszy?
W subregionie warszawskim zachodnim samorządy lokalne realizują w sumie 203 projekty, a przedsiębiorcy – 355 projektów. Samorządy pozyskały w sumie 497,1 mln zł, a przedsiębiorcy 139,2 mln zł.
Najwięcej projektów realizuje powiat nowodworski, który podpisał 15 umów na dofinansowanie w wysokości niemal 19 mln zł. Na kolejnych miejscach znalazła się gmina Nowy Dwór Mazowiecki – 12 umów na 27,8 mln zł oraz gmina Grodzisk Mazowiecki – 12 umów na niemal 43 mln zł.
Pod względem wysokości pozyskanych środków liderem jest gmina Pomiechówek, która z UE otrzymała 83,8 mln zł na 10 projektów, drugie miejsce zajmuje wspomniana wyżej gmina Grodzisk Mazowiecki, a na kolejnym gmina Michałowice, która pozyskała 42,6 mln zł na 6 projektów.

Środki UE na walkę z koronawirusem
Mazowsze było pierwszym regionem, który w momencie wybuchu pandemii uruchomił środki unijne na walkę z koronawirusem i doposażenie mazowieckich szpitali. Wartość projektu to obecnie 480 mln zł.
Wśród partnerów projektu znalazło się 6 placówek medycznych z subregionu warszawskiego zachodniego, do których trafiło w sumie m.in. 186 sztuk specjalistycznej aparatury, 108 sztuk wyposażenia, ponad 2 mln sztuk środków ochrony osobistej i ponad 20,6 tys. litrów płynu do dezynfekcji. Dodatkowo ponad 744 tys zł przeznaczono na prace budowlane w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim.
Drugi uruchomiony przez władze regionu projekt dotyczył zwiększenia potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego. W ramach projektu możliwe jest sfinansowanie wielu usług wspierających bieżącą pracę stacji pogotowia ratunkowego na Mazowszu, w tym m.in. specjalnych dodatków. W ramach projektu finansowane były także szkolenia dotyczące stosowania środków ochronnych i ich bezpiecznego użytkowania, w tym utylizacji odpadów medycznych, usługi w zakresie dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń oraz wsparcie logistyczne.
Pierwotna wartość projektu wynosiła 29,9 mln zł, w tym 23,9 mln zł z UE. We wrześniu br. zarząd województwa podjął decyzję o kolejnym zwiększeniu budżetu projektu do 55,2 mln zł, w tym 44,2 mln zł z UE i wydłużeniu go o kolejnych kilka miesięcy.

2,5 mld euro z UE dla Mazowsza
Dzięki obowiązującemu od 2018 r. podziałowi województwa mazowieckiego na dwie jednostki statystyczne NUTS 2 oraz zastosowaniu tzw. mechanizmu elastyczności polegającego na przesunięciu środków finansowych pomiędzy kategoriami regionów, samorząd województwa mazowieckiego uzyskał ponad 2 mld euro na realizację Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Ponadto, region Mazowiecki regionalny po raz pierwszy będzie mógł skorzystać z Programu Polska Wschodnia+, którego całkowita alokacja wynosi 2,5 mld euro, do podziału na sześć regionów.

Priorytety rozwojowe do 2030+
Trwają konsultacje najważniejszego dokumentu samorządu województwa określającego kierunki rozwoju regionu – Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze. Wśród głównych celów zawartych w projekcie znalazło się równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego. Oznacza to m.in. dbałość o cenne zasoby środowiska i ochronę przyrody, rozwój zrównoważonej oferty inwestycyjnej oraz przyjaznych dla środowiska rozwiązań technologicznych w przedsiębiorstwach. Ważnym elementem strategii ma być rozwój strefy wokół portu lotniczego Warszawa-Modlin, w tym prace nad bezpośrednim połączeniem kolejowym z lotniskiem.
Drugim strategicznym kierunkiem jest rozwój infrastruktury społecznej i komunalnej, m.in. przez rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej, inwestycje w edukację, ochronę zdrowia i opiekę senioralną, a także modernizację systemu gospodarki odpadami oraz rozwój odnawialnych źródeł energii.

Największe projekty zrealizowane dzięki wsparciu z UE w latach 2014-2020 wraz z kwotą dofinansowania
• Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Nowym Modlinie w gminie Pomiechówek w celu nadania im nowych funkcji społecznych i gospodarczych – 34 mln zł;
• Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy – 28 mln zł;
• Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części warszawskiego obszaru funkcjonalnego przez budowę zintegrowanego systemu tras rowerowych (gm. Grodzisk Mazowiecki) – 27 mln zł;
• Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i jedź” – 19,4 mln zł;
• Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF przez budowę zintegrowanego systemu tras rowerowych (gm. Michałowice) – 19,4 mln zł;
• Budowa parkingów „Parkuj i jedź” w Pruszkowie, Piastowie oraz gminie Michałowice – 15,3 mln zł;
• Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej przez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice – 12,9 mln zł;
• Odnawialne źródła energii w gminie Jaktorów – 7,8 mln zł.
Stan danych przedstawionych w tekście na 1 września 2021 r.

Rzecznik Prasowy Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
biuro.prasowe@mazovia.pl

 

Ps. A jak kształtują się fundusze pozyskane przez Pruszków. Trudno je znaleźć, a jeśli już to absolutnie nie powalają. Na co czekamy??? (dopisek redakcji).

Dla zainteresowanych sytuacją funduszy i ich wykorzystaniem przez Pruszków odsyłam do strony i artykułu z 2020 roku – https://zpruszkowa.pl/o-tym-jak-pruszkow-nie-korzystal-z-dotacji-unijnych

 

Fundusze unijne dla regionów – rezerwa podzielona po rozmowach z marszałkami województw 23.06.2021 – załączona grafika pochodzi ze strony: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/fundusze-unijne-dla-regionow—rezerwa-podzielona-po-rozmowach-z-marszalkami-wojewodztw .