Czy pałacyk Jakuba Teichfelda ma szansę …

Czy pałacyk Jakuba Teichfelda ma szansę zostać Muzeum Przemysłu Ziemi Pruszkowskiej?

Opracowanie własne.

24.05.1976 – zabytkowy pałac z XIX w Jakuba Teichfelda decyzją MWKZ zostaje wpisany do rejestru zabytków nr rej. A-889 dec. z dnia 24.05.1976 położonego na działce ew. nr 523 obr 23 w Pruszkowie przy ul Armii Krajowej 77.

28.10.2004 – Rada Miasta Pruszkowa uchwałą nr XXV/269/04 uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego ograniczony ulicami Kościelna – Berenta – Komorowska – Ceramiczna – Bolesława Prusa – Kościelna (dla rejony „Porcelit”) opublikowaną w Dz.Urz.Woj. Mazowieckiego nr 286 poz. 7778 na podstawie którego realizowana jest zabudowa wielorodzinna. (§ 12 str. 8-9)

28.10.2010 – protokół nr LI/10 – BRM 0052/11/10 – sesja Rady Miasta w Pruszkowie – z-ca prezydenta Andrzej Królikowski stwierdził, że właściciel pałacyku na terenie zakładu Porcelitu zdecydował się przekazać obiekt miastu na cele kulturalne, mają list intencyjny o warunkach przejęcia pałacyku. Prezydent zlecił opracowanie koncepcji – do zapoznania się na dzisiejszej sesji.

09.11.2010 – podpisano list intencyjny o współpracy Urzędu Miasta Pruszkowa z firmą Longbridge na rzecz zmiany miejscowego planu zagospodarowania terenu dla obszaru pomiędzy ul. Armii Krajowej – Komorowską – Ceramiczną dla inwestycji pomiędzy ul. Bolesława Prusa – Armii Krajowej – Komorowską. Brak dokumentacji o podjęciu lub kontynuacji prac. Intencją zmian pomiędzy stronami było umożliwienie budowy większej ilości mieszkań. – http://www.pruszkow.pl/archiwum/palac-porcelitu-bedzie-przekazany-miastu

27.01.2011 – Rada Miasta Pruszkowa podjęła uchwałę nr V/25/2011 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego obszaru „Porcelit” celem uwzględnienia podwyższenia zabudowy. Prezydent nie podjął prac nad planem – uchwała nie jest realizowana.

04.02.2011 – gazeta wpr24 napisała – „Pałacyk wraz z terenem po upadłym Porcelicie zakupiła spółka deweloperska. Teren zakładu przeznaczyła pod budownictwo mieszkaniowe. (…) Na krótko przed wyborami pojawiła się informacja, że miasto podjęło próbę negocjacji z właścicielem pałacyku z zamiarem przejęcia go na cele kultury. W rezultacie tych negocjacji przyjęte zostało wstępne porozumienie o przekazaniu obiektu miastu na okres 75 lat. Wraz z pałacykiem ma być przekazane prawo do korzystania z gruntu, którego właścicielem jest skarb państwa, a spółka posiada prawo wieczystego użytkowania. Szczegółowe uzgodnienia mają zapaść w drugiej połowie lutego. (…)”

27.10.2011 – uchwała nr XIII/113/2011 Rady Miasta Pruszkowa (BRM.0002.19.2011) w sprawie uchwalenie gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta Pruszkowa na lata 2011-2015, ogłoszone w Dz.Urz. woj. Maz. Nr 235 z 22.12.2011, poz 8228 (str. 49669 – „na str. 49691 mowa o pałacu” – 49713). [A.Królikowski powiedział na sesji – Przypomniał, że w ubiegłym roku miasto wymieniło z firmą Longbridge list intencyjny, na mocy którego, podjęte zostały wspólne prace nad przejęciem obiektu przez miasto, w celu jego odbudowy i renowacji, z przeznaczeniem na działalność kulturalną. Rozmowy toczą się nadal, napotykają wiele problemów, a w międzyczasie konserwator zabytków zwracał uwagę na zły stan obiektu i konieczność jego zabezpieczenia. Dodał, że kilka dni temu Prezydent wystosował pismo do firmy Longbridge o ostateczne określenie się co do dalszego sposobu procedowania nad przekazaniem miastu tego obiektu w celu jego odbudowy].

05.10.2017 – „radiofama” donosi – Władze Pruszkowa planują stworzyć nowe muzeum. (…) W związku z tym rada seniorów, w lutym, wyszła z inicjatywą powołania Muzeum Przemysłu Pruszkowskiego i Ziem Pruszkowskich. Pomysł został przyjęty, lecz miasto aktualnie nie posiada żadnego obiektu, który mógłby pełnić funkcję muzealną. (…).

22.02.2018 – pismo PSP oraz Stowarzyszenia Strzelcy Rzeczpospolitej do wicepremiera P. Glińskiego MKiDN o projekcie powołania Muzeum Przemysłu Ziemi Pruszkowskiej, do wiadomości – Wojewoda Mazowiecki, Starosta Pruszkowski, Prezydent m. Pruszkowa.

15.08.2018 – odp. MKiDN dyr. Paulina Florjanowicz DDK-WM.052.9.2018.AT, pisze: „MKiDN pozytywnie odnosi się do wszelkich działań mających na celu ochronę szeroko pojmowanego dziedzictwa kulturowego.” […], w dalszej części odpowiedzi informuje, że wsparcie (finansowe) inwestycji nie jest możliwe. Sugeruje się aby zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972 i 1086 oraz z 2018 r. poz. 369), zwanej dalej ustawą o muzeach, muzea mogą tworzyć m. in. jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, oraz osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Władze lokalne mogą rozważyć podjęcie działań w celu powołania instytucji samorządowej. Pismo z up. Dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego podpisał z-ca dyr. Piotr Szpanowski.

20.03.2019 – spotkanie PSP (P.Zapart, E.Radziejewski) z Prezydentem Pruszkowa w sprawie między innymi pałacu Teichfelda (odp. w piśmie z dnia 15.05.2019 do MKZ).

15.05.2019 – pismo UMP do Mazowieckiego Konserwatora Zabytków o wpisanie do rejestru zabytków terenu działki ew. nr 523 obr 23 na której znajduje się pałac Jakuba Teichfelda.

15.05.2019 – informacja z bazy EGIP o statusie działki ew, nr 523 własność skarbu państwa w użytkowaniu wieczystym przez Longbridge 100 Sp z o.o ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa regon: 140799026., dla budynku o pow. 666,00 m2, 155;1, nr id:142102_1.0023.155.1_BUD; rok budowy 1905 (KŚT – budynek mieszkalny) oraz dla budynku o pow. 109,00 m2, nr 155;2, nr id: 142102_1.0023.155.2_BUD (KŚT – budynek handlowo usługowy).

15.05.2019 – pismo UMP do Starosty Pruszkowskiego K. Rymuzy o uzupełnienie dok. kartoteki budynków o wpisaniu pałacu Teichfelda do rejestru zabytków na działce ew. nr 523 obr 23 w Pruszkowie przy ul. Armii Krajowej 77.

15.05.2019 – z up. Prezydenta Miasta Pruszkowa z-ca. Konrad Sipiera w piśmie L.dz. AB.6721.11.2.2011.2019 do: MWKZ, Longbridge 100, Wojewody Mazowieckiego, Starosty Pruszkowskiego, Prezesa PTKN, Stowarzyszenia Przyjaciół Pruszkowa, Pruszkowskiego Stowarzyszenia Patriotycznego pisze: „Działka ew. nr 523 jest własnością Skarbu Państwa, ale w użytkowaniu wieczystym Firmy (Longbridge 100 sp. z o.o – dop.red.) Uważamy, że należy objąć ochroną nie tylko obiekt, ale również teren wokół zabytku, tj. jego otoczenie.” […]; „Najwyższy czas, aby podjąć działania …” […]; „Podejmujemy działania, aby przywrócić społeczności …” […]; „Pragniemy zapewnić prawne, organizacyjne warunki …”

02.07.2019 – interpelacja nr 3/2019 radnego Jakuba Koteleckiego w sprawie gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2011-2015 w tym dotyczy pałacu Teichfelda.

12.07.2019 – odpowiedz K.Sipiery że GPOZ dla miasta Pruszkowa na lata 2016-2019 nie został sporządzony, trwają prace nad weryfikacją w wydz. arch, urba i plan przestrzennego.

02.10.2019 –Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne skierowało do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków zapytanie o to czy użytkownik wieczysty Longbridge 100 zwracał się z prośbą o zezwolenia na prowadzenia prac konserwatorskich, zabezpieczających obiekt. WUOZ pismem WZ.1331.173.2019.AKk poinformował, że „Od 2004 roku do Urzędu nie wpłynął żaden wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenia jakichkolwiek prac przy w/w obiekcie oraz wydanie opinii czy zaleceń konserwatorskich”. Ponadto WUOZ stwierdził, że: „Postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych terenu otoczenia pałacu Teichwelda zostało wszczęte z urzędu pismem MWKZ z dn. 19.06.2019 r. i jest w toku.”

Jednak aby móc dokonać jakichkolwiek działań mających na celu powołanie instytucji samorządowej – „Muzeum” potrzebne jest bycie właścicielem ww. obiektu. Co przy aktualnym stanie prawnym obiektu bez udziału władz samorządowych miasta i powiatu Pruszkowskiego nie jest możliwe.

Podejmowane przez kilka Pruszkowskich organizacji NGO, działania w powołaniu lokalnego muzeum czy izby pamięci Ziemi Pruszkowskiej, choć szlachetne i godne uznania, prowadzą do zablokowania w przyszłości powstania z prawdziwego zdarzenia „Muzeum”. Rozwiązania tymczasowe i połowiczne mogą tylko zaszkodzić całej sprawie.

Na terenie miasta Pruszkowa funkcjonują dwa muzea: Muzeum Dulag 121 powołane w 2010 roku, oraz Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy powołane w 1975 roku, będące samorządowymi instytucjami kultury powiatu pruszkowskiego. Oba muzea już dawno odeszły od swojej pierwotnej działalności statutowej. I to dobrze. Działalność ta w niepełnym wymiarze ale jednak wypełnia w ten sposób zapotrzebowanie na pamięć o ludziach, naszych rodzicach, tworzących czynnie kiedyś kulturę przemysłową miasta.

Przedstawiona powyżej historia administracyjnych prób pozyskania pałacu Jakuba Teichfelda na muzeum zawiera pewne braki wynikające z niemożliwości dotarcia do wielu materiałów źródłowych. W tym momencie nie jest to z resztą aż tak istotne.

Fakt braku woli poprzednich władz samorządowych (tych funkcjonujących do 2018 roku) stał się bezpośrednią przyczyną upadku wszelkich historycznych obiektów kultury przemysłowej Pruszkowa. Popełnione wcześniej błędy w strategicznym planowaniu utrzymania historycznej ciągłości pamięci przemysłowej regionu pruszkowskiego doprowadził do unicestwienia jednego z ostatnich obiektów, którym był zespół szkół zawodowych składający się z trzech budynków na działce o pow. 4569 m2, sprzedany deweloperowi pod mieszkania. Link do zdjęć z terenu dawnej szkoły – https://podwarszawskie-zycie-pruszkowa.pl/tu-byla-kiedys-twoja-szkola/.

 

Obiekt ten idealnie spełniał wszystkie potrzeby przyszłego Muzeum Przemysłu Ziemi Pruszkowskiej.

Pieniądze przeznaczono na ratowanie Wrzesińskiego szpitala.

Temat jest do poważnej dyskusji pomiędzy organizacjami NGO i władzami samorządowymi miasta oraz powiatu. Co z tego powstanie? Pewnie kolejne dokumenty, lecz czy kropla wydrąży w skale działania. Problem pozostaje otwarty!

Red. Nacz.