Czy my chronimy zabytki? – Pałac Teichfelda

Zobacz galerię zdjęć

“W myśl obowiązującej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wprowadzone zostały również pojęcia ochrony i opieki nad zabytkami (art. 4, 5):

– „Ochrona zabytków polega na podejmowaniu przez organy administracji działań mającym na celu zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie kradzieży – uszczerbek dla wartości zabytków, udaremnianie zniszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków, i utrzymanie, zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować: przeciwdziałanie zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę, kontrole stanu zachowania i przeznaczenia zabytków, uwzględnienie zadań ochronnych w planowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska.”

– „Opieka nad zabytkiem w rozumieniu ustawy sprawowana jest przez jego właściciela lub posiadacza i polega na zapewnieniu warunków naukowego badania i dokumentowania zabytku, prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, zabezpieczenia i utrzymania budynku oraz jego otoczenia w jak najlepszym zachowanym stanie, a także korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości, popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz o jego znaczeniu dla historii kultury.”

CO  ROZUMIEMY JAKO ZABYTEK? – Zgodnie z ustawą (art. 3) zabytkiem określona jest nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, której zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.”