Blisko do wyborów samorządowych.

Autor – Andrzej Rzewnicki.  

Kontrola władz samorządowych. 

Mam za sobą kilka artykułów opublikowanych na portalu Nadarzyn TV czy Facebooku. Wielokrotnie występowałem do Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie składając zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez wójta i przewodniczącą rady gminy. Do czasu uniemożliwienia zabierania głosu przez mieszkańców na sesjach rady gminy przez jej przewodniczącą byłem na nich wiele razy. Zawsze starałem się zabrać głos przedstawiając swoje stanowisko najczęściej w sprawie niepodejmowania przez urząd gminy w ciągu 20 lat uregulowania formalno-prawnego drogi zwanej Graniczną.

Właśnie 20 lat sprawował w gminie władzę ten sam wójt wg zasady „dziel i rządź” i jak ktoś był mu przeciwny nie mógł liczyć na pozytywne załatwienie sprawy. W 2004 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie unieważnił wybory z 2002 roku z powodu dopisania do spisu wyborców ok. 600 osób nie zamieszkujących w Nadarzynie. Mimo to następne wybory wygrywał zdecydowanie tworząc zaplecze z miejscowego chłopstwa. Przychodził na wybory sołtysów wskazując swojego kandydata. Kumoterstwo posunął do tego stopnia, że syn sołtysa został radnym. Był członkiem PSL i figurował na jej listach razem z przewodniczącym RG (dopisek redakcji – Rady Gminy). W tym okresie w mediach PSL było atakowane jako partia pozbawiona zasad i dewastująca życie społeczne. Cała władza w ręce lokalnych sitw pisano w gazetach. Tu chciałbym wskazać pewien mechanizm rządzenia taką sitwą wynikający z patologii jaka jest zawarta w ustawie samorządowej.

Wróćmy zatem do wyborów w 2014 roku zapisanych bardzo negatywnie w historii polskiej elekcji. Pojawiał się zarzut, że zostały w dużej skali sfałszowane. Podkreślano uzyskanie wysokiego wyniku wyborczego przez PSL – aż 66 proc., a w wyborach wzięło udział wiele osób dopisanych do list uprawnionych do głosowania w dziwnych okolicznościach.

Wójt w Nadarzynie mimo kłopotów z liczeniem głosów wygrał kolejne wybory. Ostatecznie przyjęto, że wybory w kraju choć przebiegały nie całkiem prawidłowo / niewłaściwa karta do głosowania, znacząca ilość głosów nieważnych, awaria systemu informatycznego / nie były sfałszowane. W gminie Nadarzyn grupa mieszkańców złożyła protest wyborczy do Sądu Okręgowego w Warszawie. Dołączyłem do protestu wysyłając do sadu pismo „Uwagi mieszkańca gminy Nadarzyn do protestu wyborczego”.

Nie była dla mnie do przyjęcia sytuacja losowania dwóch kopert z nazwiskami osób mających tę samą ilość głosów. Obecna przewodnicząca przeprowadziła losowanie bez obecność kontrkandydata. Osobiście doznałem od niej wiele arogancji na sesjach RG przez niedopuszczanie mnie do głosu, czy przerywanie moich wystąpień. Jednocześnie zauważyłem dominację wójta na sesjach RG i podporządkowanie się tej dominacji przewodniczącej RG. Forsowali swoje przedsięwzięcia bez jakiejkolwiek aktywności radnych, zaś przewodnicząca rady gminy zachowywała się tak, jakby pełniła funkcję sekretarki wójta i jego zastępcy, co zresztą wyraziłem w swoim wystąpieniu.

Zbulwersowany takim zachowaniem /przewodnicząca RG sprawuje wg ustawy samorządowej funkcję kontrolną nad wójtem/ zwróciłem się z tematem do kilku osób w tym do redaktora naczelnego Rzeczpospolitej. Wysłałem mu list w formie artykułu „Czy wójt jest pod jakąkolwiek kontrolą. Po przypomnieniu przez p. redaktora autora ustawy p. sędziego Jerzego Stępnia byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego zwróciłem się do niego, aby zainteresował się tym fragmentem ustawy w celu wyeliminowania opisanej patologii. Odpowiedź potwierdziła moje zastrzeżenia. Pan sędzia napisał, że wszystkiemu są winne bezpośrednie wybory wójta, że autorzy ustawy to krytykowali bojąc się właśnie takiego skutku.

W pierwotnym kształcie ustawy wójt był wybierany przez radę. System wyborów został wprowadzony przez koalicję SLD-PSL w 2002 roku.

Pozwolę sobie przytoczyć fragmenty mego artykułu. W ostatnich wyborach, w związku z bulwersującą sprawą umiejscowienia na terenie gminy potężnej przetwórni śmieci wyłonił się opozycyjny komitet wyborczy tzw. Zielonych. Wprawdzie nie wygrał on wyborów, ale stworzył – w liczbie 6 radnych – opozycyjny klub, co wobec jedynie dwóch radnych z ugrupowań opozycyjnych w poprzedniej kadencji, pozwala na szersze i bardziej zrównoważone dyskusje podczas posiedzeń rady gminy, lecz nie likwiduje problemu „radnych wójta”, mających liczebną przewagę w radzie.

Niemniej, pod wpływem uwag opozycyjnych radnych zaczął być przynajmniej stosowany standard zabierania głosu przez wójta i jego zastępcę po uprzednim zwróceniu się o to do przewodniczącej rady gminy, a nie jak wcześniej bez żadnych ograniczeń i zachowania procedur. To proste przypomnienie właściwej konwencji procedowania jest ważnym, lecz zaledwie formalnym atrybutem podziału władzy między organami władzy.

____________________________

Od redakcji:

Mimo kolejnych zniszczeń doznanych podczas I wojny światowej i bitwy wojsk rosyjskich i niemieckich u wrót Warszawy, Nadarzyn rozwijał się i przed kolejną wojną tutejsza gmina miała 10,5 tys. mieszkańców. W czasie okupacji na okolicznych terenach działał oddział partyzancki AK pod dowództwem por. Henryka Walickiego ps. „Twardy”.

W 1806 r. z fundacji hr. Tomasza Ostrowskiego powstał wzniesiony wg proj. Jakuba Kubickiego klasycystyczny kościół pw. św. Klemensa. W tym samym okresie wzniesiono zaprojektowany również przez Kubickiego zajazd. Budynek zajazdu stanął w pobliżu rynku, a jako że był obszerny, z pomieszczeniami dla podróżnych i dla koni, szybko stał się znaną i licznie odwiedzaną przez kupców gospodą. Obecnie w tym miejscu znajduje się Nadarzyński Ośrodek Kultury.

Kościół jest budowlą klasycystyczną wzniesioną na planie owalu, z dobudowaną obszerną kruchtą od frontu i zakrystią z przeciwnej strony. We wnętrzu znajduje się dwanaście kolumn doryckich podpierających strop, ołtarz główny i dwa ołtarze boczne z obrazami Kazimierza Woźniakowskiego „Zwiastowanie NMP”, „Święta Anna” i „Pan Jezus na krzyżu”. Po prawej stronie przy ścianie pomnik-epitafium zmarłego w 1817 r. Tomasza Ostrowskiego.

Za stroną: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/613-pttk-mazowsze-wies-nadarzyn