Bariery architektoniczne Pruszkowa cd.

Ciąg al. Niepodległości

Skrzyżowanie ul. Prusa / al. Niepodległości – przejście dla pieszych przez al. Niepodległości

Fot. 42.

Fot. 43.

Fot. 44.

 

Charakterystyka barier wraz z wytycznymi dla ich usunięcia:

24.1. Rampa krawężnikowa (Fot. 42., 43.) nie została wykonana prawidłowo: krawężnik, który pojawia się w przebiegu chodnika, nie powinien się tam znajdować – stanowi on zagrożenie dla wszystkich użytkowników przestrzeni, w szczególności osób z niepełnosprawnością wzroku, mających trudności w poruszaniu się, osób starszych i chorych.

Zaleca się układ rampy krawężnikowej zgodnej z wytycznymi rys. 05 (przykład rozwiązania rampy krawężnikowej bez chodnika z boku (a) oraz z chodnikiem i bocznym nachyleniem rampy (b)), z oznaczeniem dotykowym i kontrastowym.

24.2. Przed początkiem i za końcem przejścia dla pieszych nie zastosowano oznaczeń dotykowych (pasa ostrzegawczego) – Fot. 42., 43., został natomiast umieszczony w obrębie azylu (Fot. 44.), przy czym znajduje się on w odległości mniejszej niż 30 cm od krawędzi jezdni. Jest to rozwiązanie błędne: zdecydowanie najważniejsza jest konsekwencja w umieszczaniu oznaczeń dotykowych (zarówno w kwestii kształtu faktury, jej rozmieszczenia, szerokości całego pasa, jak i konsekwentnego rozmieszczania oznaczeń w obrębie jednego skrzyżowania). Oznaczenia powinny mieć odpowiednią szerokość (pas 50-80 cm) i znajdować się 30 cm przed przeszkodą, o której ostrzegają.

Zdecydowanie rekomenduje się umieszczenie oznaczeń dotykowych (zgodnych z powyższymi wytycznymi) przed początkiem i za końcem przejścia dla pieszych oraz zmianę lokalizacji oznaczeń w obrębie azylu dla pieszych.

24.3. Na przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną, szczególnie przy tak dużych ulicach, zdecydowanie rekomenduje się wprowadzanie sygnalizacji dźwiękowej (wraz z towarzyszącą jej sygnalizacją wibracyjną) jako uzupełnienia sygnalizacji świetlnej.

Zdecydowanie zaleca się stosowanie sygnalizacji świetlnej bez wzbudzania oraz stosowanie sygnalizacji wyposażonej w automatyczna detekcję pieszych. Sygnalizację świetlną bez wzbudzania należy stosować w tych miejscach, gdzie natężenie ruchu pieszego jest duże, a sygnalizację wzbudzaną – jedynie w miejscach, gdzie natężenie ruchu pieszych jest niewielkie.

W przypadku stosowania systemu wzbudzania koniecznym jest, aby pieszy został poinformowany o rejestracji jego zgłoszenia (istotne jest wprowadzanie dwóch zmysłów równocześnie – np. podświetlenie przycisku i sygnał dźwiękowy). Przycisk uruchamiający sygnalizację powinien być zlokalizowany na wysokości dostępnej dla osób poruszających się na wózku, niskiego wzrostu oraz dzieci: wg przepisów prawa przyciski powinny być montowane na wysokości 120-135 cm nad poziomem terenu, przy czym zaleca się stosowanie najniższych dolnych granic ze względu na komfort osób na wózkach i niskiego wzrostu.

24.4. Rekomenduje się także, aby sygnalizacji przejścia dla pieszych towarzyszyła informacja dotykowa, składająca się z wypukłych symboli, odwzorowujących przekraczaną jezdnię i ruch pojazdów (liczbę pasów ruchu, azyle dla pieszych, torowiska, przystanki itp.). Wszystkie informacje dotykowe powinny być umieszczone na obudowie przycisków wzbudzania sygnalizacji, obudowach sygnalizatorów wibracyjnych lub jako odrębne tabliczki.

Rys. 05.

 

Skrzyżowanie ul. Prusa / al. Niepodległości – przejście dla pieszych przez ul. Prusa

Fot. 45.

Fot. 46.

Fot. 47.

 

Charakterystyka barier wraz z wytycznymi dla ich usunięcia:

25.1. Jednostronna rampa krawężnikowa (Fot. 45.) nie została wykonana prawidłowo: krawężnik, który pojawia się w przebiegu chodnika, nie powinien się tam znajdować – stanowi zagrożenie dla wszystkich użytkowników przestrzeni, szczególnie, kiedy towarzyszą mu dodatkowo trawa / chwasty.

Zaleca się układ rampy krawężnikowej zgodnej z wytycznymi rys. 05, lub też zrezygnowanie z niej na rzecz wytrasowania optymalnego przebiegu chodnika.

25.2. Z jednej strony przejścia dla pieszych nie zastosowano oznaczeń dotykowych (pasa ostrzegawczego) – por. fot. 45., został natomiast umieszczony z drugiej strony przejścia (Fot. 46.), i choć wyjątkowo znajduje się on w dobrej odległości od krawędzi jezdni, jego przebieg został przerwany (Fot. 46.) Jest to rozwiązanie niedopuszczalne: najważniejsza jest konsekwencja w umieszczaniu oznaczeń dotykowych (zarówno w kwestii kształtu faktury, jej rozmieszczenia, szerokości całego pasa, jak i konsekwentnego rozmieszczania oznaczeń w obrębie jednego skrzyżowania) oraz nieprzerywanie oznaczeń dotykowych, szczególnie faktury ostrzegawczej (faktura ta ostrzega przed potencjalnym niebezpieczeństwem). Oznaczenia powinny mieć odpowiednią szerokość (pas 50-80 cm) i znajdować się 30 cm przed przeszkodą, o której ostrzegają.

Zdecydowanie rekomenduje się umieszczenie oznaczeń dotykowych (zgodnych z powyższymi wytycznymi) po obydwu stronach przejścia dla pieszych i usunięcie elementów infrastruktury, które mogą kolidować z przebiegiem oznakowania dotykowego. W obrębie azylu dla pieszych rekomenduje się prawidłowe oznaczenie pasami ostrzegawczymi: pas o szerokości 50-80 cm, w odległości 30 cm od przeszkody.

25.3. Na przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną, szczególnie przy tak dużych ulicach, zdecydowanie rekomenduje się wprowadzanie sygnalizacji dźwiękowej (wraz z towarzyszącą jej sygnalizacją wibracyjną) jako uzupełnienia sygnalizacji świetlnej.

25.4. Rekomenduje się także, aby sygnalizacji przejścia dla pieszych towarzyszyła informacja dotykowa, składająca się z wypukłych symboli, odwzorowujących przekraczaną jezdnię i ruch pojazdów (liczbę pasów ruchu, azyle dla pieszych, torowiska, przystanki itp.). Wszystkie informacje dotykowe powinny być umieszczone na obudowie przycisków wzbudzania sygnalizacji, obudowach sygnalizatorów wibracyjnych lub jako odrębne tabliczki.

 

Zjazd / obniżenia chodnika (przy al. Niepodległości 4a)

 

Fot. 48.

Charakterystyka barier wraz z wytycznymi dla ich usunięcia:

26.1. Rampa krawężnikowa nie została wykonana prawidłowo: krawężnik, który pojawia się w przebiegu chodnika, nie powinien się tam znajdować – stanowi on zagrożenie dla wszystkich użytkowników przestrzeni, w szczególności osób z niepełnosprawnością wzroku, mających trudności w poruszaniu się, osób starszych i chorych.

Zaleca się układ rampy krawężnikowej zgodnej z wytycznymi rys. 05, z oznaczeniem dotykowym i kontrastowym.

 

Pochylnia (przy al. Niepodległości 4a)

Fot. 49.

Charakterystyka barier wraz z wytycznymi dla ich usunięcia:

27.1. Istniejąca pochylnia / rampa krawężnikowa nie spełnia żadnych wytycznych dla pochylni. Jej zaokrąglony kształt i brak wyraźnego wyodrębnienia z chodnika stanowią duże niebezpieczeństwo, zarówno dla użytkowników wózków, osób z trudnościami w poruszaniu się, poruszających się o kulach itp., jak i dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Zdecydowanie zaleca się wykonanie prawidłowej pochylni prowadzącej do obiektu znajdującego się przy al. Niepodległości 4a.

27.2. Zaleca się wprowadzenie obowiązku kontrastowego oznakowania przegród szklanych (drzwi, wiat przystankowych itp.) na terenie całego miasta.

 

Skrzyżowanie al. Niepodległości / al. Wojska Polskiego

Fot. 50.

 

Charakterystyka barier wraz z wytycznymi dla ich usunięcia:

28.1. Znajdująca się w osi przejścia zieleń (prawdopodobnie pozostałość po wyciętym drzewie) stanowi barierę dla osób poruszających się na wózkach i z wózkami dziecięcymi a także osób z niepełnosprawnością wzroku. Cała szerokość przejścia dla pieszych powinna być wolna od zawężających ją przeszkód. Rekomenduje się usunięcie fragmentu zieleni i uzupełnienie chodnika.

28.2. Przejście dla pieszych nie zostało oznaczone fakturą ostrzegawczą. Rekomenduje się prawidłowe oznaczenie początku i końca przejścia oraz azylu dla pieszych. Oznaczenia powinny mieć odpowiednią szerokość (pas 50-80 cm) i znajdować się 30 cm przed przeszkodą, o której ostrzegają.

28.3. Na przejściu dla pieszych zdecydowanie rekomenduje się wprowadzanie sygnalizacji dźwiękowej wraz z towarzyszącą jej sygnalizacją wibracyjną jako uzupełnienia sygnalizacji świetlnej. Rekomenduje się także, aby sygnalizacji przejścia dla pieszych towarzyszyła informacja dotykowa, składająca się z wypukłych symboli, odwzorowujących przekraczaną jezdnię i ruch pojazdów (liczbę pasów ruchu, azyle dla pieszych, torowiska, przystanki itp.). Wszystkie informacje dotykowe powinny być umieszczone na obudowie przycisków wzbudzania sygnalizacji, obudowach sygnalizatorów wibracyjnych lub jako odrębne tabliczki.

cdn.