Bariery architektoniczne Pruszkowa cd.

Przejście dla pieszych (skrzyżowanie al. Niepodległości / ul. Drzymały) – w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Starostwa Powiatowego


Fot. 51.

Charakterystyka barier wraz z wytycznymi dla ich usunięcia:
Zlokalizowane w osi przejścia dla pieszych słupki utrudniają pokonywanie przejścia i stanowiąc barierę zarówno dla użytkowników wózków, osób mających problemy z poruszaniem się a także osób mających problemy z percepcją – zarówno z niepełnosprawnością wzroku jak i z zaburzeniami postrzegania – umieszczenie ich w przebiegu pasa pieszego może być dezorientujące a nawet niebezpieczne, jeśli słupek nie zostanie w porę zauważony. Zdecydowanie zaleca się ograniczanie lokalizowania słupków w przebiegu ciągu pieszego, szczególnie na przejściach dla pieszych. Jeśli słupki są konieczne, rekomenduje się lokalizowanie ich w taki sposób, by pomiędzy słupkami (w osi przejścia dla pieszych) pozostawiona została wolna przestrzeń o szerokości minimalnej 160 cm (wystarczającej dla minięcia się dwóch osób) oraz by słupki były lokalizowane raczej z boku, nie na osi przejścia.
Przejście dla pieszych nie zostało oznaczone fakturą ostrzegawczą. Rekomenduje się prawidłowe oznaczenie początku i końca przejścia oraz azylu dla pieszych. Oznaczenia powinny mieć odpowiednią szerokość (pas 50-80 cm) i znajdować się 30 cm przed przeszkodą, o której ostrzegają.
Krawężnik przy przejściu dla pieszych jest zbyt wysoki – przekracza 2 cm (maksymalna wysokość nie powodująca utrudnień dla osób poruszających się na wózkach). Zaleca się obniżenie krawężników w rejonie przejść dla pieszych do wysokości maks. 2 cm (zalecane – 1 cm).

Skrzyżowanie al. Niepodległości / ul. Tomcia Palucha


Fot. 52.


Fot. 53.

Charakterystyka barier wraz z wytycznymi dla ich usunięcia:
Zły stan nawierzchni chodnika (Fot. 52.), utrudniający, a w skrajnych przypadkach – uniemożliwiający bezpieczne poruszanie się po nim osobom z problemami w chodzeniu, poruszającym się o kulach, użytkownikom wózków i osobom z wózkami dziecięcymi. Zaleca się naprawę / wymianę nawierzchni chodnika.
Brak wyznaczonego przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania – z uwagi na lokalizację parkingu dla samochodów logiczny układ przejścia prowadzi przez jego teren. W obrębie parkingu brak wyznaczonego przejścia, w związku z czym brak również obniżonych krawężników (Fot. 53.). W efekcie trasa piesza na odcinku od przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu al. Niepodległości / ul. Tomcia Palucha do skrzyżowania al. Niepodległości / al. Wojska Polskiego nie jest przystosowana do potrzeb wszystkich użytkowników, w szczególności osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach oraz osób z wózkami dziecięcymi. Zaleca się wyznaczenie dostępnego chodnika, przebiegającego poza terenem parkingu, oraz wykonanie go w taki sposób, aby zarówno stan nawierzchni, jak i wysokości zjazdów, były dostępne dla wszystkich użytkowników przestrzeni.

Starostwo Powiatowe, ul. Drzymały 30 – Dostępne miejsca postojowe

Fot. 54


Fot. 55.


Fot. 56.


Fot. 57.


Fot. 58.

Charakterystyka barier wraz z wytycznymi dla ich usunięcia:
Miejsce postojowe oznaczone znakiem pionowym (D-18 „parking”) wraz z tabliczką T-29 (informującą o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby z niepełnosprawnością o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącym taką osobę) ma określone w prawie polskim wymiary. W przypadku stanowiska postojowego zlokalizowanego przy budynku użyteczności publicznej, usytuowanego prostopadle, wymiary te wynoszą 3,60 m szerokości i 5,00 m długości. Istniejące miejsca postojowe są zdecydowanie zbyt wąskie (Fot. 55., 56.) – mają szerokość 2,40 m zamiast 3,60 m, co oznacza, że prawidłowa szerokość została pomniejszona o 1/3. Jest to niedopuszczalne. W tym momencie miejsca nie są dostępne dla użytkowników wózków, nie ma bowiem miejsca koniecznego dla przesiadania się na wózek. Konieczna jest korekta wymiarów miejsc postojowych – w tym momencie nie są to miejsca dostępne.
Miejsce postojowe nie jest oznaczone prawidłowo (Fot. 54., 55.): wg przepisów prawa, wymaga się, aby cały obszar miejsca postojowego był oznaczony kolorem niebieskim.
Brak zjazdu z miejsca postojowego na chodnik (Fot. 57.): krawężnik jest zbyt wysoki, co utrudnia lub nawet umożliwia przejazd wózkiem z poziomu miejsca postojowego na poziom chodnika. Jest to niedopuszczalne, biorąc pod uwagę lokalizację miejsca postojowego (przy Starostwie Powiatu Pruszkowskiego) oraz poziom dostosowania infrastruktury w najbliższym sąsiedztwie: ogromną zaletą jest choćby kompresor (Fot. 58.) dla rowerzystów, osób z wózkami dziecięcymi i użytkowników wózków. Należy więc tym bardziej ułatwić dostęp do niego wszystkim potencjalnym użytkownikom. Rekomenduje się całkowitą likwidację krawężników lub obniżenie ich do wysokości maksymalnej 2 cm (rekomendowanej – 1 cm).

Pochylnia


Fot. 59.


Fot. 60.

Charakterystyka barier wraz z wytycznymi dla ich usunięcia:
Brak obustronnych poręczy: rekomenduje się wyposażenie pochylni w obustronne poręcze, umieszczone w odległości 110 cm od siebie (odległość pomiędzy pochwytami). Poręcze powinny wiernie odzwierciedlać kształt pochylni. Zaleca się także, aby przed początkiem i za końcem poręcze zostały przedłużone o 30 cm i zakończone w sposób zapewniający ich bezpieczne użytkowanie – konieczne jest wywinięcie ich końców w dół i oznaczenie kolorem kontrastującym.

Schody zewnętrzne


Fot. 61.


Fot. 62.

Charakterystyka barier wraz z wytycznymi dla ich usunięcia:
Stopnie schodów nie zostały prawidłowo oznaczone (Fot. 61., 62.): brakuje oznaczeń kontrastowych na pierwszym i ostatnim stopniu, co jest istotne przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Zaleca się, aby krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia każdego biegu schodów zostały oznakowane pasami w jednolitym, skontrastowanym z tłem kolorze, znajdującymi się na powierzchni pionowej i poziomej stopnia.

Balustrada i poręcz schodów mogą stwarzać zagrożenie (Fot. 62.):
– poręcz nie spełnia wymagań dostępności: zaleca się, aby przed początkiem i za końcem poręcze zostały przedłużone o 30 cm i zakończone w sposób zapewniający ich bezpieczne użytkowanie – konieczne jest wywinięcie ich końców w dół i oznaczenie kolorem kontrastującym;
– kształt balustrady (ostro zakończona balustrada od strony początku schodów) nie ma ergonomicznego kształtu, może być niewygodna a w skrajnych przypadkach nawet niebezpieczna dla użytkowników. Zaleca się zmianę kształtu balustrady.
Pierwszy stopień schodów ma inną wysokość niż pozostałe stopnie (Fot. 61., 62.), co może stwarzać zagrożenie dla osób z niepełnosprawnością wzroku oraz osób z trudnościami w poruszaniu się (ryzyko potknięcia). Zdecydowanie rekomenduje się wyrównanie wysokości stopni.

CDN.