Bariery architektoniczne cd. Pruszków

Kontynuujemy temat barier architektonicznych w Pruszkowie. Wcześniej wskazaliśmy na nie w Piastowie, Brwinowie, Michałowicach i Raszynie. To ważny temat nie tylko dla Nas osoby sprawne fizycznie. Bariery z którymi spotykamy się każdego dnia, nie są dla nas przeszkodą. Lecz są one istotne dla osób z różnymi niesprawnościami ruchowymi a szczególnie dla osób niewidomych. Czy Mamy prawo żądać od nowych radnych, reakcji na ich usunięcie. Mamy i powinniśmy to robić.

—————————————————————–

Ciąg ul. Kraszewskiego

8. Przejście dla pieszych (skrzyżowanie ul. Kraszewskiego / ul. Hubala)

Fot. 16.

Charakterystyka barier wraz z wytycznymi dla ich usunięcia:

8.1. Zlokalizowane w osi przejścia słupki zapobiegające parkowaniu / wjazdowi samochodów stanowią barierę dla osób z niepełnosprawnością wzroku – umieszczenie ich w przebiegu pasa pieszego może być dezorientujące a nawet niebezpieczne, jeśli słupek nie zostanie w porę zauważony.

Zdecydowanie zaleca się ograniczanie lokalizowania słupków w przebiegu ciągu pieszego, szczególnie na przejściach dla pieszych. Jeśli słupki są konieczne, rekomenduje się lokalizowanie ich w taki sposób, by pomiędzy słupkami (w osi przejścia dla pieszych) pozostawiona została wolna przestrzeń o szerokości minimalnej 160 cm (wystarczającej dla minięcia się dwóch osób).

8.2. Zalecane jest, aby krawędź pasa ostrzegawczego znajdowała się w odległości 30 cm od przeszkody, o której ten pas ostrzega (w tym przypadku – jezdni), nie bezpośrednio przy tej przeszkodzie. Ponadto, wykonanie pasa ostrzegawczego przebiegającego po łuku może stanowić niebezpieczeństwo: osoby niewidome nie otrzymują dokładnej informacji, gdzie znajduje się przejście dla pieszych i w którą dokładnie stronę należy przekraczać ulicę.

Zaleca się układanie pasów ostrzegawczych w odległości 30 cm od przeszkody, o której ostrzegają. Rekomenduje się także, aby pasy te przebiegały w linii prostej, nie po łuku.

8.3. Z uwagi na rodzaj materiałów / użytych elementów podczas użytkowania poszczególne elementy chodnika (kostka brukowa, pasy ostrzegawcze) straciły pierwotną barwę. W efekcie pas ostrzegawczy nie jest skontrastowany w sposób wystarczający w stosunku do nawierzchni sąsiadujących.

Zaleca się używanie takich materiałów, lub też utrzymywanie ciągów pieszych w takim stanie, który zapewni kontrast kolorystyczny LRV na poziomie co najmniej 30 w każdych warunkach.

8.4. Konieczne jest stosowanie na terenie całego miasta analogicznych rozwiązań (niedopuszczalne jest wykonywanie pasów o szerokości jednej płyty przy jednych przejściach dla pieszych i pasów o szerokości dwóch płyt przy innych).

 

Ogródek kawiarniany (przy ul. Kraszewskiego 26)

9. Charakterystyka barier wraz z wytycznymi dla ich usunięcia:

9.1. Ogródek kawiarniany, zlokalizowany na terenie miejskiej przestrzeni publicznej, z jednej strony jest całkowicie niedostępny dla użytkowników wózków oraz osób mających problemy z poruszaniem się (podniesiony poziom stolików), z drugiej natomiast – jako element tymczasowy w pasie ruchu pieszego – może stanowić zagrożenie dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Zaleca się, aby elementy tymczasowe i ruchome, takie, jak ogródki kawiarniane, były dostępne dla wszystkich użytkowników z poziomu posadzki ciągu pieszego, bez konieczności pokonywania różnic wysokości, a jeśli jest to niemożliwe – w rejonie obszaru wytyczonego dla tych elementów rekomenduje się stosowania pochylni lub podjazdu. Jeśli zrównanie poziomu ogródka kawiarnianego i chodnika z jakichś przyczyn nie jest możliwe, krawędzie wyniesienia należy odpowiednio oznaczyć w sposób kontrastowy. Wyniesienie to powinno mieć min. 10 cm (mniejsze może nie zostać zauważone przez osoby z niepełnosprawnością wzroku).

Fot. 17.

Nawierzchnia i wykończenie chodnika oraz elementy infrastruktury drogowej

Fot. 18.

Fot. 19.

Fot. 20.

Fot. 21.

Fot. 22.

Charakterystyka barier wraz z wytycznymi dla ich usunięcia:

10.1. Wystające elementy: stopnie schodów (szczególnie – stopnie o minimalnej wysokości, łatwe do przeoczenia – por. Fot. 18., 20., 21.) a także ubytki w nawierzchni (Fot. 19.) oraz pokrywy studzienek (Fot. 18.), które nie są zlicowane z poziomem chodnika, mogą stanowić barierę dla osób poruszających się na wózkach lub o kulach oraz osób z wózkami dziecięcymi a także – wszystkich tych użytkowników przestrzeni, którzy mają problemy w poruszaniu się (w tym osób starszych czy osób z niepełnosprawnością wzroku). Zaleca się likwidację elementów wystających (również tych znajdujących się przy ścianach budynków) oraz wymianę / naprawę zniszczonych fragmentów ciągu pieszego i pokryw studzienek (kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych itp.).

10.2. Zlokalizowane w osi przejścia słupki (Fot. 22.) zapobiegające parkowaniu / wjazdowi samochodów stanowią barierę dla osób z niepełnosprawnością wzroku – umieszczenie ich w przebiegu pasa pieszego może być dezorientujące a nawet niebezpieczne, jeśli słupek nie zostanie w porę zauważony. Zdecydowanie zaleca się ograniczanie lokalizowania słupków w przebiegu ciągu pieszego. Jeśli słupki są konieczne, rekomenduje się lokalizowanie ich w taki sposób, by pomiędzy słupkami (w osi przejścia) pozostawiona została wolna przestrzeń o szerokości minimalnej 160 cm (wystarczającej dla minięcia się dwóch osób).

 

Dostępne miejsce postojowe (przy ul. Kraszewskiego 33)

Fot. 23.

Fot. 24.

Charakterystyka barier wraz z wytycznymi dla ich usunięcia:

11.1. Dostępne miejsce postojowe nie jest oznaczone w sposób prawidłowy (Fot. 23.): wg przepisów prawa wymaga się, aby cały obszar miejsca postojowego był oznaczony kolorem niebieskim.

11.2. Słupek, zlokalizowany na granicy dostępnego miejsca postojowego, może utrudniać użytkownikowi wózka manewrowanie przy pojeździe. Zaleca się usunięcie słupka lub odsunięcie go od miejsca postojowego.