https.osswiata.plsterna 20180111 kompetencje-kluczowe

Czy warto wprowadzić Kodeks Etyki dla Radnych

Powodem zainteresowania się grudniową sesją Rady Powiatu jest wystąpienie jednego z radnych, na które zwrócił moją uwagę wpis mieszkańca miasta jaki znalazłem na FB:

Oto jego treść:
„Wiem, że mało kto ogląda posiedzenia Rady Miasta czy Powiatu, nawet niektórzy radni są mało zainteresowani, co mówią ich koledzy i koleżanki (ciągłe siedzenie w telefonie…), ale mnie zaciekawiła jedna wypowiedź i chciałbym poddać ją waszej ocenie :] Może to jest shitstorm, ale … Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu 28 grudnia 2018 roku radny Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, która aktualnie rządzi pruszkowskim powiatem, Pan Andrzej Kurzela powiedział, że podczas ubiegłej kadencji masowo zostali pozwalniani wykwalifikowani pracownicy starostwa, a w ich miejsce zostali przyjęci “ministranci, pracownicy biur pogrzebowych czy też bardzo bliskie rodziny prominentnych działaczy partii rządzącej. (źródło: https://youtu.be/7dWOiTKdBXo?t=20440)
Otóż chcąc bronić dobrego imienia ministrantów, ponieważ sam jestem nim od 15 lat, które zostało wg mnie naruszone, jeżeli Pan Kurzela minął się z prawdą, bo za samo należenie do tych grup proces rekrutacyjny nie przeszedłby pozytywnie. Przecież w ogłoszeniach na BIPie są niezbędne wymagania kwalifikacyjne. Czy teraz, gdy zmieniło się kierownictwo powiatu, wszyscy ministranci będą wyłączni z możliwości pracy w starostwie niezależnie od kwalifikacji?
Jeśli wyżej wymienione grupy zostały zatrudnione w urzędzie bez żadnych kwalifikacji, tylko dlatego, że są ministrantami czy pracownikami „pogrzebówki”, to sprawa powinna trafić do organów prawnych.
Według mnie, podczas ubiegłej kadencji starostwo zaczęło pracować sprawniej, lepiej, niż w latach wcześniejszych, więc może doszło do wymiany kadry pracowniczej…
Dowiedziałem się, że powiecie nie ma jednostki zajmującą się etyką radnych, więc pozostawiam to Wam do oceny :] (Źródło nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=7dWOiTKdBXo od 5:40:44)”

Aby ułatwić Państwu obejrzenie wystąpienia radnego z grudniowej sesji Rady Powiatu, przygotowałem krótki fragment jego wystąpienia, który załączam poniżej.

Powstaje bardzo zasadne pytanie, jak daleko osoba publiczna – RADNY POWIATOWY, w swoich publicznych wystąpieniach może się posunąć?
Kiedy i czy wypowiedzi radnego mogą naruszać dobra osobiste mieszkańców jak i ich wolność wyboru np. bycia MINISTRANTEM, czy wolność wyboru wykonywanej pracy, w tym przypadku miejsca wykonywania pracy jakim jest ZAKŁAD POGRZEBOWY?
Określenie „dobra osobiste” jest przedmiotem ochrony sądowej, a ich naruszenie oraz fakt, czy działanie to było bezprawne oraz czy doszło do naruszenia dobra osobistego należy do oceny Sądu Najwyższego, który w wyroku II CSK 431/10 wskazał, że: „nie są tożsamymi dobrami osobistymi godność oraz dobre imię. Godność osobista jest określana mianem czci wewnętrznej, co obejmuje wyobrażenie człowieka o własnej wartości oraz oczekiwanie szacunku ze strony innych ludzi. Natomiast dobre imię jest określane mianem czci zewnętrznej, co obejmuje opinię, jaką o człowieku mają inne osoby”.
Wolność wypowiedzi każdego obywatela, również radnego wynika wprost z art. 54 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i jest także gwarantowana przez art. 10 ust. 1 Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.).

Art. 54. Zasada wolności poglądów.
1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.”
Art. 10. Wolność wyrażania opinii.
1. Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. Niniejszy przepis nie wyklucza prawa Państw do poddania procedurze zezwoleń przedsiębiorstw radiowych, telewizyjnych lub kinematograficznych.”

Wolność ta obejmuje prawo do posiadania opinii i informacji, ich przekazywania oraz otrzymywania i dotyczy wszelkich dziedzin życia społecznego. Jest fundamentem społeczeństwa demokratycznego, w ramach którego dochodzi do nieskrępowanej – co do zasady – wymiany myśli i poglądów.
Dobra osobiste osoby udzielającej się prywatnie w życiu chrześcijańskim jako MINISTRANT czy wykonującej jakieś zajęcie w ujętym w wypowiedzi zakładzie pracy, w tym przypadku ZAKŁADZIE POGRZEBOWYM, podlegają ochronie. Ochronę najważniejszych dóbr osobistych oraz innych wartości wprowadza Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, która w art. 41 zapewnia nietykalność osobistą oraz wolność osobistą swoim obywatelom.

“Art. 41. Zasada nietykalności osobistej.
1. Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie.”

Godność stanowi przy tym źródło wolności i praw człowieka wskazanych w art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 30. Zasada ochrony godności człowieka.
Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.”

Dobra osobiste, to pewne wartości związane ściśle z każdą jednostką ludzką, indywidualne wartości świata uczuć, stanu psychicznego człowieka i należą one do typu praw bezwzględnych, skutecznych wobec wszystkich (erga omnes).
Katalog dóbr osobistych, zawarty jest w art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny – nie jest on zamknięty, a więc obejmuje szereg innych dóbr.

Art. 23. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.”

Autor wpisu na FB próbował sprawdzić, czy w starostwie funkcjonuje kodeks etyczny radnych, oto fragment tego wpisu: „Dowiedziałem się, że w powiecie nie ma jednostki zajmującą się etyką radnych, więc pozostawiam to Wam do oceny :]”

Nowo wybrani Radni przed przystąpieniem do wykonywania swego mandatu, na podstawie zapisów ustawy Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2018.0.995) podlegają pewnym procedurom:

“Art. 20.
1. Radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie:
„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.

To jest ślubowanie radnego, a co z Kodeksem Etyki, którego przyjęcie polega na dobrowolnym podporządkowaniu się określonym zasadom, takim jak: praworządność, rzetelność, transparentność działań, odpowiedzialność, które mają służyć należytemu wypełnianiu publicznej funkcji?
Wiele miast w tym powiatowych posiada taki kodeks.
Tak na przykład Powiat Zielonogórski wprowadził w 2009 roku Kodeks Etyki Radnych Powiatowych, który mówi w rozdziale – Zasady Postępowania Radnego, Artykuł 1, że:

“§ 1. 1. Radny Powiatu Zielonogórskiego służy państwu, społecznościom lokalnym, przestrzega porządku prawnego i wykonuje powierzone zadania publiczne związane z pełnieniem służby publicznej.
2. Radny Powiatu Zielonogórskiego zobowiązany jest dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne z uwzględnieniem interesu państwa, interesu wspólnoty samorządowej oraz interesu obywateli. W szczególności powinien działać zgodnie z zasadami:
1. praworządności,
2. bezstronności i bezinteresowności,
3. obiektywności,
4. uczciwości i rzetelności,
5. odpowiedzialności,
6. jawności,
7. dbałości o interes publiczny,
8. godnego zachowania przy wykonywaniu funkcji radnego,
9. uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami.”

A co na to Nasz Prezydent i Nasz Starosta?

Czy będzie z Ich strony jakaś reakcja?

Faktycznie powinniśmy zacząć oceniać pracę naszych radnych, zachowanie, wypowiedzi, tak powiatowych jak i miejskich. Szczególnie, że jako suweren mamy do tego prawo.

Zegar zaczął tykać – mamy już niepełne pięć lat na kolejny wybór.

Dla uzupełnienia artykułu muszę dodać, że w dniu 31 lipca 2017 roku Starosta Pruszkowski Maksym Gołoś zarządzeniem nr 24/2017 wprowadził „Kodeks Etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Pruszkowie”.

Redaktor Naczelny


Materiał przygotowano z wykorzystaniem opracowań:
https://www.infor.pl/prawo/praca/pracownik/321364,Naruszenie-dobr-osobistych-pracownika.html 
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/sn-wlasciwie-okreslenie-naruszonego-dobra-osobistego-jest-niezbedne,38249.html
https://bip.powiat-zielonogorski.pl/181/Kodeks_Etyki_Radnych/