100 Lecie Szkoły w Pruszkowie.

Rok 2021 jest rokiem 100-lecia szkoły a dokładnie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie. W dniu 14 października 2021 r. odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych a dla upamiętnienia tego wyjątkowego jubileuszu został posadzony Dąb Stulecia a w jego sąsiedztwie umieszczono Kapsułę Czasu.

„STATUT SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO – LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W PRUSZKOWIE – PREAMBUŁA
Szkoła realizuje cele określone w ustawie o systemie oświaty z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz przepisach wydanych na jej podstawie. W szczególności zapewnia uczniom wszechstronny rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania, wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka.”
https://zsoispruszkow.pl/images/Szkoła/statut/Statut_SMS_-_LO.pdf

Z kart historii szkoły – pierwszy i ostatni wpis:
25-28 lutego 1921 r. Trzeci Zjazd Stowarzyszenia Mechaników Polskich w Ameryce w stanie Ohio podjął decyzję o wybudowaniu i uruchomieniu Szkoły Rzemieślniczo- Technicznej w Pruszkowie.

25 czerwca 2021 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych zdobywa tytuł Złotej Szkoły NBP.”

Więcej na stronie:  https://zsoispruszkow.pl/szkoła/historia.html 

Dla zainteresowanych chcących zobaczyć ostatnie dni starego budynku szkoły i warsztatów link do strony:
https://podwarszawskie-zycie-pruszkowa.pl/tu-byla-kiedys-twoja-szkola/